หลักสูตร: วิทยากรมืออาชีพ Train the Trainer  (หลักสูตร 12 ชั่วโมง)

หลักการและเหตุผล

การสร้างวิทยากรมืออาชีพ ปัญหาประการหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพหรือสายงานที่ปฏิบัติ  คือการขาดทักษะ(Skill) และเทคนิคการถ่ายทอด ความเข้าใจในลักษณะการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม การเตรียมแผนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ   ที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของการอบรมที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิทยาและทักษะที่ถูกต้อง จึงควรมีการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสู่ความเป็นมืออาชีพทำให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพี่อสร้างวิทยากรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดงาน สร้างให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นแนวการเป็นวิทยากรของตนเอง ที่มีความเชื่อมั่น
 5. ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรจากการฝึกปฏิบัติจริงในคลาส
 6. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • วิทยากร หรือผู้บริหาร ที่ต้องมีการสอนงานในองค์กร
 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
 • หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการยกระดับการพัฒนาวิทยากรภายในของตนเอง สู่การเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 • ภาคการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบเครื่องมือการศึกษาสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์แนวคิดการพัฒนาตนเองในการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่แท้จริง ประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง รวม 12 ขั่วโมง  (ทฤษฎี 6 ชั่วโมง, ปฏิบัติในชั้นเรียน 6 ชั่วโมง)

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

 • เตรียมความพร้อมสู่ “วิทยากรมืออาชีพ”
 • รู้จักวิทยากรในบทบาทต่างๆ
 • กระบวนการฝึกฝน…จนเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • การออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

– แนวทางการเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพ

– การเขียนแผนการสอน (Course outline)ให้ตอบโจทย์

-เทคนิคการวางโครงเรื่องเพื่อการสอน

 • การเลือกประเด็นสำคัญเพื่อนำมาสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
 • การเลือกใช้สื่อต่างๆประกอบความเข้าใจ
 • เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์

– การจัดเรียงเนื้อหาให้เชื่อมโยงน่าสนใจ

– เทคนิคการใช้ Power Point ที่ควรทราบ

– การใช้สื่อและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม

– เทคนิคการสอนผ่านกิจกรรมและเกมส์/ตัวอย่างเกม /

– วิธีการสร้างเกมส์และกิจกรรมจากทฤษฎี

 • เทคนิคการจัดการสถานที่ฝึกอบรมและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการอบรม

– การสร้างบรรยากาศการเรียนและการดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ

 • ทักษะสำคัญส่วนบุคคลของวิทยากร

– การใช้น้ำเสียง / การใช้ภาษาพูด / การใช้ภาษาท่าทาง

-การยืนเคลื่อนไหวร่างกาย / การใช้สายตา /

– เทคนิคการฟังขั้นสูง

– เทคนิคการสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียน

– เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม / เทคนิคการ ถ่ายทอดแบบต่างๆ

– เทคนิคการเล่าเรื่อง และ การใช้ตัวอย่างให้น่าสนใจ (Story Telling)

– เทคนิค Feed Forward  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับฟังและโต้ตอบของวิทยากร

– วิธีแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อการบริหารคลาสให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

 • ปรับบุคลิกภาพเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นวิทยากร

– บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากร / ภาพลักษณ์  และการแต่งกาย

 • ปฏิบัติจริง….ตามหัวข้อที่กำหนด

ฝึกปฎิบัติการเป็นวิทยากร รายบุคคล โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคลหลักสูตร

 • วิธีการนำเสนอ
 • เตรียมสคริปต์เพื่อนำเสนอ
 • นำเสนอในสไตล์ของตัวเอง
 • การประเมินผลการฝึกอบรม

   Workshop :

 • สรุปหัวข้อ /  มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

ระยะเวลาของหลักสูตร  2 วัน ( 12 ชม.)

 แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 

             

Please follow and like us:
SHARE