Business photo created by yanalya - www.freepik.com

โดย

Knowledge Castle Training Academy

 หลักการและแนวคิด

ปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ทั่วโลกมักจะให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับคนต่างวัยหรือ
เจนเนอเรชั่น (Working Generations) เป็นอย่างมาก การบริหารคนในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายองค์กรในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทั้งองค์กร ผู้บริหาร และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องคน และเทคโนโลยี

จากความแตกต่างของคนต่างวัย ไม่ว่าจะเป็นลักษณะนิสัย การแสดงความคิดเห็น ความมั่นใจในตัวเอง ของคนรุ่นใหม่ๆ ที่ก้าวเข้าสู่การทำงานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งลักษณะนิสัยเฉพาะกลุ่มนั้นก็มีความแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ Gen Y และ Z  ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังทางความคิดสร้างสรรค์ พร้อมด้วยไฟในการทำงานที่ลุกโชนได้ง่ายๆ การบริหารแรงจูงใจในการทำงาน ตลอดจน เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการทำงานร่วมกับทั้ง 2 Generation จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง สำหรับผู้บริหาร Baby boomer และ Gen X ที่จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

หลักสูตรนี้ จึงได้กล่าวถึงวิธีคิดและการรับมืออย่างไร โดยใช้เครื่องมือต่างๆบริหารคนในวัยที่แตกต่างกันเพื่อดึงศักยภาพ รวมถึงการปรับตัวและทัศนคติของหัวงานหน้างาน เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร ทั้งการสอนงาน การมอบหมายงาน และการให้ข้อมูลป้อนกลับอีกด้วยเพื่อเกิดความเข้าใจในการทำงานระหว่างกันและนำพาองค์กรให้ ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจลักษณะและความแตกต่างของคนแต่ละ Generation
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ ความคิด พฤติกรรม หรือแนวโน้มการทำงานของคนต่างเจนเนอเรชั่น เป็นแนวทางการบริหารแรงจูงใจในการทำงาน ให้เหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ และจุดประสงค์ขององค์กร
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 Generation ได้
 4. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการบริหารคน Generation Y และ Z ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 5. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางด้านการบริหารทรัพยามนุษย์ในการรักษาคนรุ่นใหม่ให้อยู่กับองค์กร

เนื้อหาการอบรม

 • มาทำความรู้จัก Gen Y และ Gen Z ความเหมือนบนความแตกต่าง…

 • เข้าใจ Gen Y และ Gen Z
 • เข้าใจวิธีคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการทำงานของคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z
 • Work-Life Balance ของคน Gen Y & Work-Life Blend ของคน Gen Z
 • อะไรคือความคาดหวัง และเป้าหมายในการทำงาน ของคน Gen Y และ Gen Z
 • ปัญหาช่องว่างระหว่างคนแต่ละ Gen (Generation Gap)
 • แนวทางการบริหารงาน คนต่าง Generation
 • จิตวิทยาการบริหารคน 4 Generation ให้ทำงานร่วมกัน (Baby Boomer, X, Y, Z)
 • เรียนรู้ “ทฤษฎีแรงจูงใจ” ใช้บริหารคนต่าง Generation
 • การบริหารช่องว่างระหว่างคนในแต่ละ Generation (Generation Gap)
 • การประสานคนต่าง Generation ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้และเข้าใจความเหมือนบนความต่างสไตล์ทำงานของ Gen Y และ Gen Z
 • หลักการสื่อสาร สร้างสรรค์ให้โดนใจ Gen Y และ Gen Z
 • เครื่องมือมอบหมายงานด้วยหลัก PDCA สำหรับ Gen Y และ Gen Z
 • เทคนิคการสอนงานและให้คำปรึกษาคนทำงานรุ่นใหม่ ( Coaching for Gen Y & Z  technic)
 • กลยุทธ์การพัฒนาและการรักษา Gen Y และ Gen Z ให้อยู่กับองค์กร
 • แนวทางการสร้างปัจจัยที่ดึงดูดรักษา Gen Y และ Gen Z คนรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญขององค์การในอนาคต
 • เทคนิคผสมผสานการทำงาน Gen Y และ Gen Z กับเจนเนอเรชั่นอื่น
 • กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับคน Gen Y และ Gen Z
  • ขั้นตอนและกระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (3’R)  ตั้งแต่ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ (Acquisition), การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Retention & Development) ไปจน การสิ้นสภาพการทำงาน (Separation or retirement)   เพื่อการออกแบบงาน (Job designs)ที่เหมาะสมกับบุคลากรและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
  • เรียนรู้วงจรชีวิตของพนักงานในองค์กร (Employee life cycle model) และวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญด้านต่างๆขององค์กร ตั้งแต่ ปัจจัยด้านนโยบายขององค์การ (Organization Policy),ปัจจัยด้านโครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) ,ปัจจัยด้านวัฒนธรรมขององค์การ (Organization Culture),ปัจจัยด้านแรงงาน (Organization Workforce), ปัจจัยด้านลักษณะงาน (Characteristic of Job) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายนอก,ชุมชน,สังคมรวมถึงกฎหมายต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งเร้าที่มีผลต่อการสร้างความผูกพัน (Employee Engagement)ระหว่างพนักงานกับองค์กร
  • เรียนรู้การใช้ 4 Key Touch point Model เพื่อวิเคราะห์ความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร(Employee Engagement)
 • กิจกรรมการเรียนรู้ เสวนากลุ่มและการระดมความคิด “หาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนรู้งานที่เขาพบในองค์กร ร่วมกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของระบบการสอนงานในปัจจุบัน เพื่อระบุข้อดี(จุดแข็ง)และทิศทางโอกาสในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร แล้วให้ช่วยกันเขียนวิธีต่างๆ ที่ทำให้มีแนวทางที่เหมาะสมต่อการบริหารคน Gen Y & Gen เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคน และการวางระบบเรียนรู้ในองค์กร (Knowledge Flow) ที่ทันยุคทันสมัยยิ่งขึ้น
 • กิจกรรมเรียนรู้ : เป็นการนำเอาทฤษฎีต่างๆที่เรียนรู้ร่วมกันใน1วัน มาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร

 ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

วิธีการดำเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

 1. ผู้นำและผู้บริหารขององค์กร
 2. ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. ผู้จัดการโครงการ (Project Management Leader) และหัวหน้าทีม (Team Leader)
 4. บุคลากรในระดับหัวหน้างาน

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

 ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE