โดย     ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ในปัจจุบัน การใช้งานระบบสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling) เริ่มมีความแพร่หลายมากขึ้นในวงการก่อสร้าง แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากยังไม่ตัดสินใจนำระบบ BIM มาใช้ในงาน หรือ ได้ทดลองใช้แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรนี้มีเป้าหมายให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ BIM ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง การใช้งานในขั้นตอนวงจรของการการก่อสร้าง วิธีการประสานงานด้วย BIM การจัดประชุม ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้งาน BIM ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ วิศวกร สถาปนิก และวิศวกรโครงการ ที่กำลังก้าวสู่ BIM Manager สามารถนำระบบ BIM ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งไปที่การเขียน Model BIM แต่อธิบายถึงการนำระบบ BIM ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน BIM ในโครงการจริง

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. ·       ภาพรวมของแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) โปรแกรมในท้องตลาดปัจจุบัน

·       การใช้งาน  BIM ในแต่ละตอนของการก่อสร้าง (Project Life Cycle)

·       ระดับของการพัฒนา Level of Development (LOD) ในแต่ละตอนของการก่อสร้าง (Project Life Cycle)

2 10:30-12:00 น. ·       การใช้ BIM เพื่อการถอดปริมาณ

·       การใช้ BIM เพื่อการตรวจสอบแบบ (Clash Detection)

·       การใช้ BIM เพื่อการทำ Shop Drawing

·       การใช้ BIM เพื่อการทำงาน Simulation และ การเชื่อมโยงกับงาน VR

·       กรณีศึกษา ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขในการใช้งาน BIM ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน

3 13:00-14.45 น. ·       การฝึกปฎิบัติการออกแบบโดยใช้ BIM
4 15:00-16:30 น. ·       การฝึกปฎิบัติการออกแบบโดยใช้ BIM

·       Wrap up

  • ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประกอบการทำ Workshop
  • หรือเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มๆ (ตามความเหมาะสม)

วิธีการฝึกอบรม              บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม      ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE