Business photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ศิลปะการเป็นผู้นำคือหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญในการทำธุรกิจในยุคนี้ ในสถานการณ์ COVIDs-19 ที่มีคามเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้เกิดกระแสการแข่งขันที่เชี่ยวกราดกว่าเดิม ในความเป็นจริงตามการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจมาก ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถในการเป็นผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในแต่ละระดับ ซึ่งเราสามารถเสริมความแข็งแกร่ง โดยการเพิ่มองค์ความรู้ ด้านภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตและกลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องของกิจการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขันได้ดีขึ้น บุ

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานทั้งภาครเอกชนและภาครัฐมากกว่า 10 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อมีความรู้ และทำความเข้าใจกับภาวะผู้นำในภาวะวิกฤต และ กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่อง
 • เพื่อฝึกฝนทำความเข้าใจกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพนักงานในแต่ละGen และความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในภายนอกที่มีผลต่อการทำงานของพวกเขา
 • ฝึกปฏิบัติและเวิร์คช็อปเพื่อฝึกการประยุกต์จนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม

หัวข้อการฝึกอบรม

 • วันที่1 :  ความเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต: ตอบสนองต่อการระบาดของโรค coronavirus และความท้าทายในอนาคต จำนวน 6 ชั่วโมง

คำอธิบายเนื้อหาวิชา

 • หลักการการจัดระเบียบเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์
 • หลักการยกระดับผู้นำในช่วงวิกฤต: คุณค่าของ ‘ความสุขุม’ และ ‘การมองโลกในแง่ดี’
 • หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ (Re-Building a winning culture by  bain & company)
 • SIX style of Leadership Daniel Goldman (6รูปแบบการเป็นนำ)
 • สิ่งที่พนักงานต้องการได้ยินจากผู้นำในยามวิกฤต
 • กลยุทธ์การจ้างงานในภาวะวิกฤต (Re Hiring staff)

Workshop :    กิจกรรมระดมสมอง 1.คุณสมบัติของผู้นำในยามวิกฤตที่องค์กรต้องการ

กิจกรรมระดมสมอง  2.คุณสมบัติของพนักงานในยามวิกฤตที่องค์กรต้องการ

วันที่ 2:    จำนวน 6 ชั่วโมง

คำอธิบายเนื้อหาวิชา

 • ความเป็นมา และเป้าหมายของการทำ BCP

– ภาพรวมของความต่อเนื่องทางธุรกิจอะไร

– ประโยชน์ของความต่อเนื่องทางธุรกิจ และกรณีศึกษา

 • การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจก่อนจัดทำแผน BCP

– การรับรู้สถานการณ์

–  การวิเคราะห์ผลกระทบผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis)

– การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

 • กลยุทธ์เพื่อการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Growth, Stability & Recovery Strategy)
 • ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ (incident response process)

– การตอบสนองต่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

– การสื่อสารและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมที่สุด

Workshop :    กิจกรรมระดมสมอง 3. วางกลยุทธ์เพื่อการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

 Business Model (ที่นำมาใช้หลักสำหรับหลักสูตรนี้)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

(เพื่อประสิทธิภาพการเรียนที่เข้มข้นคนเรียนไม่ควรเกิน 30 – 35 คน เนื่องจากออกแบบมาเฉพาะ)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE