อบรมโดย วิทยากรประจำสถาบัน KCT

 “The skill of understanding and recognizing others’ feelings and perspectives.”

ภาพรวมหลักสูตร (Course Overview)

การบริหารนั้นไม่อาจขับเคลื่อนโดยตำแหน่ง หากแต่เกิดจากการมีทัศคติ (Mind Set) ที่ มุมมอง ( Perspective)ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้และฝึกฝนถึงแนวทางการบริหารบุคคลโดยอาศัยความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น (Empathized) มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรในยุค disruption

Empathy ถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของผู้นำและเป็นเครื่องมือพัฒนาความเป็นผู้นำ ด้วยความสามารถบนพื้นฐานจากมุมมองคนอื่นและความเข้าใจถึงความรู้สึกของคน เพื่อผลักดันบุคคลากรให้เติบโต สามารถนำองค์กรให้ไปสู่ทิศปลายทางที่ถูกต้อง ในโลกที่มีความซับซ้อนและมีความตึงเครียดมากขึ้น

ในตอนท้ายของการฝึกอบรมนี้ คุณจะสามารถกำหนดและวางกรอบของการบริหารบุคคลได้อย่างเหมาะสมและใช้การได้จริง

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำคุณถึงเครื่องมือบางอย่างที่คุณมีคือ “ความรักและความใส่ใจ”และยกระดับทักษะเหล่านั้นด้วยการผสมผสานให้เข้ากับแนวทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ตามโครงสร้างของการบริหาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective)

  1. เข้าใจว่าการเป็น Emphatic Leadership คืออะไร และจะใช้ประโยชน์อย่างไรเพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาดั้งเดิม
  2. ระบุปัญหาและอคติจากความจริงและข้อจำกัดของแต่ละบุคคลเพื่อสร้างแนวทางแก้ปัญหาที่ดีกว่าได้
  3. เข้าใจวิธีการใช้ Emphatic Leadership ในการจัดการทางการบริหาร และ การแก้ปัญหา

โครงร่างหลักสูตร (Course Outline)

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น. บทนำ: Emphatic Leadership คืออะไร

·      ความท้าทายที่ผู้บริหารยุคใหม่ในองค์กรต้องเผชิญในการบริหารบุคคล

-ประเด็นปัญหาคืออะไร? และเกิดขึ้นได้ย่างไร?

-เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการบริหารอย่างไร?

-ส่งผลกระทบต่อวิสัยทัศน์อย่างไร?

-เหตุใดความไม่ไว้วางใจจึงเกิดขึ้นในองค์กร?

·      แนวความคิด/ไอเดีย Emphatic Leadership คืออะไร และมาจากไหน?

·      Emphatic Leadership คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร?ในการขับเคลื่อนองค์กร

2 10:40-12:00 น. กระบวนการนำแนวทาง Emphatic Leadership มาใช้ในองค์กร

·      แนวทางการเริ่มต้นนำ แนวทาง Emphatic Leadership มาใช้ในการบริหาร

·      Empathy Map: เครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจข้อจำกัดและสิ่งที่อีกฝ่ายเผชิญอยู่คืออะไร?

·      ตรรกะวิบัติคืออะไร?

·      อคติคืออะไร?

·      ข้อเท็จจริงที่หนักแน่นคืออะไร?

·      ความสมเหตุสมผลคืออะไร ?

·      ความแตกต่างระหว่างบุคคลกับผลกระทบในการทำความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง

-เพศ

-อายุ

-วัฒนธรรมและประเพณี

-การศึกษาและประสบการณ์ ฯลฯ

·      หลักการตัดสินใจบนความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไร?

Workshop: กรณีศึกษา เพื่อฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ และอภิปรายวิธีแก้ปัญหาอย่างแยบคาย (Experiment with various solutions) ของผู้นำในองค์กรระดับโลก

·       ระบุและแยกแยะระหว่างความเสี่ยงกับประเด็นปัญหา

·      วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหารากของปัญหา

·      อภิปรายวิธีการและแนวคิด Emphatic Leadership ที่เขานำมาใช้กำจัดปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและมุ่งเน้นข้อเท็จจริงที่หนักแน่น

·      อภิปรายวิธีสร้างแนวทางแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้งผ่านการใช้กระบวนการการตัดสินใจเขิงวิพากษ์ เชิงสร้างสรรค์ และเชิงความสัมพันธ์

3 13:00-14:30 น. Workshop : พัฒนาทักษะ Emphatic Leadership

·      ทักษะการรับรู้:

Ø      พัฒนาทักษะความเข้าใจคนอื่น (Walk in theirs Shoe Session)

·      ทักษะการสื่อสาร:

Ø ภาษาที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ (Empathetic language)

Ø หลักการและวิธีการฟังเชิงรุก (Active listening Sessions)

Ø หลักการและวิธีการตั้งคำถามที่สะท้อนถึงความใส่ใจ (Emphatic Question Session)

Ø หลักการและวิธีสื่อสารเพื่อสะท้อนกลับเมื่อต้องแสดงความเห็น (Feed forwarding Session)

4 14:45-16:00 น. Workshop:  พัฒนาทักษะ Emphatic Leadership  (ต่อ)

สรุปบทเรียนและผู้เรียนแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน (จำนวนประมาณไม่เกิน 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด   ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ  เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE