ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร :

คำว่า Design Thinking หรือกระบวนคิดเชิงออกแบบ ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงต้องอธิบายกันหลายวันกว่าจะเข้าใจ และมองเห็นภาพว่าคืออะไร แต่ในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าแทบทุกองค์กรต่างก็ได้เริ่มศึกษาเรียนรู้กันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน กลายเป็นกระแสที่ทำตามๆกันมา แต่หลายองค์กรนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งๆที่ยังไม่รู้จักเครื่องมือนี้อย่างดีพอ ทำให้เห็นผลไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา และโอกาส หากจะว่าไปแล้ว Design Thinking ก็คือยา หรือ Solution ตัวหนึ่งที่ใช้จัดการกับอาการป่วย หรือปัญหาบางประเภทที่เกิดขึ้นในองค์กร ก่อนนำไปประยุกต์ใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถึง รูปแบบของปัญหา ตัวตน รายละเอียด ตลอดจนคุณลักษณะพิเศษของเครื่องมือตัวนี้ให้ดีเสียก่อน

เครื่องมือ Design Thinking ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้งานในโหมดของงาน Routine หรืองานประจำที่ทำงานแบบเดิมๆ ซ้ำๆ หรือทำเป็นประจำ แต่เหมาะที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้ในการออกแบบ, ปรับปรุงแก้ไข, เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ไปสู่สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจหน้าที่เต็มในการดำเนินการในสิ่งต่างๆให้กับองค์กรดังที่กล่าวมา ยิ่งมีความจำเป็นในการยกระดับทักษะดังกล่าวให้สูงขึ้น Design Thinking ในโหมดของนักบริหารนั้นจะมุ่งเน้นการทำความเข้าใจแก่นแท้ใน 3 ด้านคือ การเข้าใจ (Hearing), การเข้าถึง (Create), และการพัฒนา (Development) เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลลัพธ์ของงานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสำเร็จแบบยั่งยืน

หลักสูตรนี้ได้กลั่นกรองและออกแบบขึ้นมาจากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาองค์กรต่างๆมากมายในด้านการยกระดับกระบวนการคิด, วิธีคิด, วิธีการสร้างนวัตกรรมเนื้อหามุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจถึงแนวคิดตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้งานผ่านกรณีศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติเพื่อยกระดับทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้นหากองค์กรของท่านกำลังออกแบบหรือสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาแล้ว แต่พบว่าที่ผ่านมายังทำออกมาไม่ดีพอ หรือไม่ประสบผลสำเร็จ เชื่อว่าเครื่องมือ Design Thinking คือคำตอบสุดท้ายที่จะช่วยนำพาทีมงานตลอดจนองค์กรของท่านประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว…สิ่งที่ผู้อบรมจะได้คือ…

 1. ผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบายถึงนิยาม ที่มา ตลอดจนแนวคิด ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking สำหรับผู้บริหารได้
 2. ผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมายสามารถอธิบายถึงขั้นตอน (Design Thinking Process) ในโหมดนักบริหารทั้ง 3 ขั้นตอนได้อย่างถูกต้องชัดเจน
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิด Design Thinking ไปประยุกต์ใช้งานในการออกแบบ/พัฒนา กระบวนการทำงาน หรือระบบงานใหม่, ธุรกิจใหม่ รวมถึงโครงการใหม่ๆขององค์กรที่ต้องการความสำเร็จแบบยั่งยืน

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรู้ :

 • โปรแกรมเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning
 • สัดส่วน Activities : Lecture : Case Study & Practice : Coaching Assignment & Follow up เป็น 30:50:20:0
 • เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน จำกัดจำนวนผู้เรียนไว้ (Attendee per class) < 20 ท่าน

เนื้อหาหลักสูตร

Time Learning Program
 

09.00 – 10.00

 • เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้
 • ทำไมต้อง “Design Thinking”
 • “Design Thinking” คืออะไร?
 • แนวคิด Design Thinking และที่มา

 

 • ศาสตร์พระราชา ต้นฉบับการพัฒนา และสร้างนวัตกรรม

·        เข้าใจ (Hearing)

·        เข้าถึง (Create)

·        พัฒนา (Development)

10.00 – 10.15 พักเบรกชา-กาแฟ
 

10.15 – 12.00

 • “Customer Pain” เมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรม
 •  ขั้นตอนสำคัญของ Design Thinking สำหรับผู้บริหาร

 

 •   STEP#1: Empathic Hearing – ฟังให้ได้ศัพท์ จับโจทย์ให้มั่น

·                 Empathic Hearing Tools & Process

·                 Workshop #1: Empathic Hearing Skill up

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00    – 15.00 ·                  Problems/Pain Points Exploration Tools & Process

·                  Workshop #2: Problem Identification

 • STEP#2: Creation – เกณฑ์ไอเดียอย่างไร ให้หลุดกรอบ ตอบโจทย์แบบสุดติ่ง

·        ปรากฏการณ์ของความคิดสร้างสรรค์ (Incident of Creativity)

·        เข้าใจกลไกการทำงานของสมองก่อนประลองไอเดีย

·        Ideate Tools & Process

·        Workshop #3: Ideation

15.00 – 15.15 พักเบรกชา-กาแฟ
15.15 – 16.30
 • STEP#3: Develop (Prototyping & Testing)

·                   การจัดลำดับ และคัดเลือกไอเดีย

·                   The Incidental Rule

·                   Prototyping, Testing Tools & Process

·                   Workshop #4: Prototyping, Testing

 •  การประยุกต์ใช้งานในงานด้านต่างๆ
 •  ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารระดับกลาง-สูง

อุปกรณ์ประกอบการสัมมนา:

Post-it Note, Flip Chart, ปากกาเขียน White board

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

วิทยากร

อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้)

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ

Please follow and like us:
SHARE