“The Only reason to give the speech is to change the world  : JFK”

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ความสามารถในการสื่อสารจูงใจมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาและการสื่อสารและการจูงใจลูกน้องอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารเพื่อนำทีมรูปแบบต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคนผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและรักที่จะใช้การจูงใจในการบริหารทีมและบริหารคน
  3. ผู้เข้าอบรมแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อขับเคลื่อนคนในองค์กร

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังใน หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารและผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรผ่านบุคคลากร

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น. ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและแรงจูงใจที่มีผลต่อคนในองค์กร

·     ลักษณะของปัญหาการสื่อสารและการจูงใจคน แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาและการสื่อสารและการจูงใจ

ผู้นำต้นแบบ และคุณลักษณะของผู้นำที่ประสพความสำเร็จในใช้จิตวิทยาการสื่อสารเคลื่อนคนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน

Mini Workshop : Leadership Advice from the Role Model

·       อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน

·       วิธีค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์

Mini Workshop : Explore your Values ค้นหาคุณค่าและแรงจูงใจที่ซ้อนเร้นของคนแต่ละคน

2 10:40-12:00 น. การตระหนักรู้ตนเอง (Deep Self Awareness)

·       ความท้าทายของการจูงใจ

·       ทำความรู้จักตนเอง

·       การจัดการกับEgo และกาพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกเปิดรับและน่าเชื่อถือ

Mini Workshop : การตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และ พร้อมที่จะเป็นนักจูงใจคน

3 13:00-14:30 น. หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler):

·     ทำความเข้าใจผู้อื่นและวิธีจัดการกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกทีม

Mini Workshop : Trusted Battery คุณเชื่อใจทีมของคุณแค่ไหน

·     วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง คู่ค้าและลูกค้า

-กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล (Power Tactics: Stephen Robbins)

-หลักการสร้างศรัทธา (Merited Trust)

-หลักการสร้างบารมี (Epitomised Respect)

 

4 14:45-16:00 น. Role Play: การจูงใจคนให้พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างสร้างสรรค์

·      Wrap up เน้นย้ำ Motivator  Mindset ให้กับผู้อบรม

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน (จำนวนไม่ควรเกิน 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE