Business photo created by pressfoto - www.freepik.com

หลักการและเหตุผล

การเจราจาต่อรอง  คือกระบวนการในการคลี่คลายหรือการแก้ไขปัญหา หรือความขัดแย้ง หรือช่องว่างระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผลพวงจากการแก้ไขปัญหานั้นผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาจะได้ประโยชน์หรือมีผลได้มากกว่าผลเสีย การเจรจาต่อรองนั้นใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ และในอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในเชิงการทูต การเจรจาในเชิงพาณิชย์ การเจรจาระหว่างองค์กร หรือแม้กระทั่งการเจรจาต่อรองภายในองค์กร  การเจรจาต่อรองจึงเป็นศาสตร์ที่ใช้ได้ตั้งแต่ระดับ มหภาคคือระดับประเทศ ระหว่างประเทศ นำถึงระดับอุตสาหกรรม และในระดับครอบครัวที่เราเรียกว่าระดับจุลภาค  การเจรจาต่อรองเกิดขึ้น 2 ลักษณะใหญ่ๆ เป็นความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ และความขัดแย้งด้านสิทธิ

การเจรจาต่อรอง เป็นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคลโดยอาศัยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีอันจะนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ดังนั้นนักเจรจาต่อรองจึงต้องอาศัย ปัจจัยหลักๆในการเจรจาต่อรองดังนี้

 1. ทักษะในการตั้งใจฟัง (Active listening Skill)
 2. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 3. การค้นหาปัญหาต่าง ๆ
 4. การระดมหาทางเลือกต่าง ๆ ร่วมกัน
 5. การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
 6. การหาข้อยุติอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองในการเจรจาต่อรองในหลากหลายรูปแบบให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์

สิ่งที่จะได้หลังจากอบรม

 • มีความพร้อมในการเจรจาต่อรองทุกสถานการณ์
 • มีทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร
 • สามารถใช้หลักการพูดเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยอมรับได้อย่างแนบเนียน
 • สามารถรับมือและตอบสนองกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร (Course outline)

 • การเจรจาต่อรองคืออะไร
 • จุดอ่อนของคุณในฐานะนักเจรจาต่อรอง
 • Win All Negotiator: การเจรจาต่อรองอย่างผู้นำ
 • ลักษณะของคนที่มักเสียเปรียบในการเจรจา
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนอ่อนแอ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองกับคนเรื่องมาก
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองกับคนใจแข็ง
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองกับคนที่ต่อรอง
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองกับคนที่ความต้องการไม่สิ้นสุด
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนชอบประนีประนอม
 • เรียนรู้เทคนิคการอ่านใจ Mind Reading เมื่อต้องเจรจากับคนที่ไม่ชอบเจรจา
 • เทคนิคการปฏิเสธการให้บริการแบบไม่ให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึก
 • วิธีสร้างบทเจรจา
 • การจัดเตรียมสถานที่และสิ่งจำเป็นในการเจรจา
 • หลักการพิจารณา รับ/ตอบสนองข้อเสนอ ของฝ่ายตรงข้าม
 • เทคนิคการปิดการเจรจาและการเจรจาเพื่อผูกมัดอีกฝ่ายให้ยอมรับข้อตกลงอย่างแนบเนียน
 • แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นนักเจรจาต่อรองที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่น
 • Workshop
  • ฝึกคิดวิธีการเจรจาให้ได้เปรียบในหลายๆลักษณะ พร้อมแสดงบทบาทสมมติร่วมกัน อาทิ
   • ฝ่ายจัดซื้อ จะเจรจาเรียกเก็บหนี้อย่างไรจากลูกค้ารายใหญ่ที่ชอบจ่ายเงินช้า
   • เจรจาอย่างไรให้ Supplier ไม่ขึ้นราคาวัตถุดิบ
   • เจรจาอย่าไรให้พนักงานยอมโยกย้ายแผนกด้วยความเต็มใจ
  • แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองในที่ทำงานและลูกค้า ที่เกิดขึ้นและได้ข้อสรุปแล้วกับกลุ่ม เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกัน
 • ระยะเวลาของหลักสูตร

1 (6 ชม.)

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE