โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy 

 

“ถ้าคนหนึ่งคนไม่สามารถออกคำสั่งให้คนร้อยคนทำตามได้ การสำรวจอวกาศ สงคราม

และวงออร์เคสตรา ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน”

Andrew Robertson”

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ในยุคนี้บุคคลากรกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากคนเพียงคนเดียว การเสริมสร้างภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน ให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก การแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างการยอมรับและการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทีมงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะการบริหารชีวิตตนเอง และผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพตามโมเดลต่างๆที่ได้สอดแทรกมาในหลักสูตรจึงเป็นความท้าทายที่จำเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทักษะ พฤติกรรมการบริหารทีมงานด้วยหัวใจ เพื่อความเป็นเลิศในการทำงานสูงสุด

ความสามารถในการบริหารคนและงานมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารไม่ว่าจะเป็น การบริหารเชิงรุกสำหรับผู้นำ การบริหารเวลา การนำทีมรูปแบบต่างๆ การสื่อสารโน้มน้าวทีม การมอบหมายงาน ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง และการจัดการความกดดันในที่ทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ เพราะทางออกในปัญหาขององค์กร “ไม่เคยมีวิธีเดียว” ผู้นำองค์กรจึงต้องมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไป

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารอย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาบุคคลให้ทันท่วงที
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหารคนและงานในองค์กร
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนคนในองค์กร

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดแก้ปัญหาคนเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย)

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

กำหนดการอบรม

วันแรก

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์และปัญหาการบริหารบุคคลในองค์กร

·       ลักษณะของปัญหาการบริหารแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารให้ได้ผลลัพทธ์เชิงรุก (Result base management)

·       วิสัยทัศน์ (vision)

·        ภารกิจ (mission)

·        เป้าหมาย (goal) และวัตถุประสงค์ (objective)

·        กลยุทธ์ (strategy)

2 10:40-12:00 น. หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler):

-หลักการใช้อำนาจ 5 ด้าน (J.R.P. French and B. Raven Theory)

-กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล (Power Tactics: Stephen Robbins)

Mini Workshop : Trusted Battery คุณเชื่อใจทีมของคุณแค่ไหน

·                              ผู้นำต้นแบบ และคุณลักษณะของผู้นำที่ประสพความสำเร็จ

·                              Mini Workshop : Leadership Advice from the Role Model

 

3 13:00-14:30 น. หลักการสื่อสารและแรงจูงใจที่มีผลต่อคน

·       อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน

·                              หลักการสร้างบารมี (Epitomized Respect)

วิธีค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์

 

4 14:45-16:00 น. หลักการมอบหมายงาน (Delegation)

-การจัดการWorkload อย่างมีประสิทธิภาพ

-การพัฒนาคนผ่านการมอบหมายงาน

Mini Workshop : RACI Step ฝึกการสร้างตารางมอบหมายงาน

การแก้ความขัดแย้งและการขจัดความกดดันในการทำงาน

·       รูปแบบการบริหารความขัดแย้งในองค์กร

·       ทางออกในการบริหารความขัดแย้ง

·       หลักการจัดการความกดดันในการทำงาน

วิธีการจัดการกับแรงกดดันด้านลบ

 

Mini Workshop /ฝึกการแก้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

ฝึก Workshop และ Wrap up เน้นย้ำ Leadership  Mindset ให้กับผู้อบรม

                                                                                                              

วันที่สอง

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น.  หลักบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) เพื่อสร้างผลลัพธ์

·       Market Synergy

·       Cost Synergy

·       Technological Synergy

·       Management Synergy

·     วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหา ระบุประเด็นปัญหา ต้นเหตุของปัญหาระดับความรุนแรง ผลกระทบของปัญหาในมิติของเวลา สถานที่

·     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental) PESTEL Model

·     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) SWOT Model

-ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (critical success factors)

-โซ่คุณค่า (value chain)

-กระบวนการและระบบงานหลัก (Core process and system)

Mini Workshop. ฝึกวิเคราะห์ประเด็นของปัญหา ล้อมกรอบปัญหาเพื่อระบุประเด็นที่จะเริ่มต้นวางแผนกลยุทธ์

2 10:40-12:00 น. ·                              หลักการกำหนดกลยุทธ์ (Business Level Strategy)

·     หลักการนำกลยุทธ์ไปใช้ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการป้องกัน

·                              กฎการแข่งขัน (rule)

-กลวิธี (tactic)

-การทำล่วงหน้า (pre-emption)

-การยับยั้ง (deterrence)

-การโจมตี (attack)

-การตอบโต้ (response)

Mini Workshop ประยุกต์การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารงานเชิงรุก “อะไรคือสิ่งที่จะDisrupt ธุรกิจในอีก 2 ปีข้างหน้า”

3 13:00-14:30 น. ·       หลักการเขียน Operational Strategic Plan

 

4 14:45-16:00 น. Mini Workshop ฝึกเขียนแผนธุรกิจ และนำเสนอ

 

ทฤษฎีหลักที่นำมาใช้

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE