โดย  วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

“know yourself and you will win all battles”

-Sun Tzu-

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ศักยภาพที่แท้จริงของทีมงานแต่ละคนมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคลากรจึงควรเข้าใจสิ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การตระหนักรู้ตนบทบาทและศักยภาพตนเองอย่างลึกซึ้ง การบริหารคนและจูงใจบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและทางความคิด ตลอดจนการสื่อสารเพื่อการนำทีมรูปแบบต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิด ทฤษฎี และนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้พัฒนาตนเองในทุกมิติ ทั้ง ร่างกาย จิตใจ สปิริต และ การเป็นที่รักของคนทั่วไป ได้
 2. ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการกับปัญหาและความคิดด้านลบให้ทันท่วงที
 3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่รักที่จะเผชิญและจัดการกับการบริหารตน บริหารคน
 4. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนตนเองและองค์กรสู่จุดที่ดีกว่าเดิม

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายสลับกับกิจกรรม Workshop เน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่ม Mindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ปัญหาถูกนำขึ้นมาแก้อย่างจริงจังในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติ

หัวข้อการฝึกอบรม

Awareness Before Change

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-12:00 น. การตระหนักรู้ตนเอง (Deep Self Awareness)

·       ทำความรู้จักตนเอง

·       การจัดการกับ Egoและการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกเปิดรับและถ่อมสุภาพ Growth Mind-set-Fixed Mind-set

·       การตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และ Comfort Zone.

·       แผนที่อนาคต(Futuristic & Change Roadmap)

·       คุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

·        Mini Workshop : Leadership Advice from the Role Model

Awareness Before Change Activities :  กิจกรรมเกมทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง

ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและแรงจูงใจที่มีผลต่อคน

·       อิทธิพลของ Motivation ที่มีต่อผลการทำงาน

·       วิธีค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์

·       สร้างทัศนคติที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง

·       วิธีฟื้นแรงจูงใจให้ตนเองเมื่อประสพความล้มเหลว

·       การบริหารเวลาให้สมดุลกับเป้าหมายส่วนตัวและองค์กร: Four  Quadrant of Time management

Mini Workshop : Explore your Values ค้นหาคุณค่าและแรงจูงใจที่ซ้อนเร้นของเรา

2 13:00-16:00 น. หลักการนำและการเคลื่อนใจคน (Effectual Mobilizing Enabler)

·       ทำความเข้าใจผู้อื่นและวิธีจัดการกับปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมของลูกทีม

·       วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับ เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง คู่ค้าและลูกค้า

Mini Workshop : Trusted Battery คุณเชื่อใจทีมของคุณแค่ไหน

-หลักการใช้อำนาจ 5 ด้าน (J.R.P. French and B. Raven Theory)

-กลยุทธ์การสร้างอิทธิพล (Power Tactics: Stephen Robbins)

-หลักการสร้างศรัทธา (Merited Trust)

-หลักการสร้างบารมี (Epitomized Respect)

Awareness Before Change Activities :  กิจกรรมเกมทางจิตวิทยาเพื่อสร้างความตระหนักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

•          Wrap up เน้นย้ำ Self-Awareness  Mindset ให้กับผู้อบรม

 

ทฤษฎีหลักที่นำมาใช้ (บางส่วน) (Fame Work)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ผู้บริหารและบุคลากรในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บุคลากรในระดับปฏิบัติการ (ไม่ควรเกิน จำนวน 30 คน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

วิธีการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป
 3. กิจกรรมการเรียนรู้ เสวนากลุ่มและการระดมความคิด “หาปัญหาและอุปสรรคของการเรียนรู้งานที่เขาพบในองค์กร ร่วมกันวิเคราะห์ทำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของระบบการทำงานที่ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันซึ่งพบได้ในแทบทุกองค์กร เพื่อระบุข้อดี(จุดแข็ง)และทิศทางโอกาสในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร แล้วให้พวกเขาช่วยกันเขียนวิธีต่างๆ ที่ทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้งานได้ดีขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมในการวางระบบการเรียนรู้ในองค์กร (Knowledge Flow)

 แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30  : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 

Please follow and like us:
SHARE