โดย

ไกรกิติ ทิพกนก

วิทยากร,ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ในปัจจุบันความคิดสร้างสรรค์และการขับเคลื่อนนวัตกรรมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร และการขับเคลื่อนนวัตกรรม บุคคลากรจึงควรมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ตลอดจนการบริการ จนสามารถสร้างนวัตกรรมการทำงานได้

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรม
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและปัจจัยแห่งความสำเร็จ
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดในการสร้างและขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างนวัตกรรม การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในองค์กร ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดเชิงนวัตกรรมด้วยเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยม

ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย)

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 Self-Learning 1 วัน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมคืออะไร?

·       ในการเริ่มต้นผู้เข้าร่วมจะกำหนดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พวกเขาจะสำรวจศักยภาพในการสร้างสรรค์ของพวกเขาด้วย

ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล

·       วิธีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล

การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับความคิดสร้างสรรค์

·       แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเอง

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในธุรกิจ

·       ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้

·       ลักษณะของนวัตกรรม แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

·       ประเภทของนวัตกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการบริการ ตัวอย่างโมเดลนวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับกระบวนการแก้ปัญหาแบบไหน

·       เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิมและแบบจำลองการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

·       เรียนรู้วิธีการกำหนดปัญหาขั้นตอนแรกที่สำคัญก่อนที่จะเริ่มการแก้ปัญหา

·       เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

การสร้างและการขับเคลื่อนวัตกรรมในองค์กอย่างสร้างสรรค์

·       การเตรียมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม การสร้างวัฒนธรรม องค์ประกอบที่สำคัญ

·       กระบวนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร ปัจจัยแห่งความความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรม

In House Training
Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 09:00-10:30 น. ทบทวนเนื้อหาและทวนความเข้าใจผู้เรียนที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง
2 10:30-12:00 น. Mini Workshop การแก้ปัญหาการทำงานด้วยการคิดสร้างสรรค์

·       Workshop การแก้ปัญหาในองค์กรด้วยกระบวนการ Creative Thinking และ Lean Startup กระบวนการเริ่มตั้งแต่การระดมสมองค้นหาปัญหา การระบุความต้องการ การออกแบบนวัตกรรม การสร้างต้นแบบ การคัดเลือก การขับเคลื่อนวัตกรรม และการคิดเชิงกลยุทธ์ ลักษณะ Workshop เป็นกลุ่ม

3 13:00-14.45 น. Mini Workshop การสร้างและการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม

·       Workshop การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรขับเคลื่อนวัตกรรม และการคิดสร้างสรรค์ ลักษณะ Workshop เป็นกลุ่ม

4 15:00-16:30 น. Mini Workshop การสร้างและการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม (ต่อ)

·       ทำการ Workshop ต่อ และ Wrap up เน้นย้ำ Innovation Mindset ให้กับผู้อบรม และอธิบายเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม              บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จำนวน 25 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม      ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน และ ศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียน 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE