Business vector created by pch.vector - www.freepik.com

โดย ทีมงานวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

หัวข้อและขอบเขตวิชา

 1. 1. การมองภาพรวมเพื่อการพัฒนาตนเอง

–  การมองภาพรวม ความหมาย วิธีการ ( Overview )

–  การตั้งเป้าหมาย

–  การสร้างทัศนคติแบบไม่ติดกรอบ

–  การพัฒนาตนเองด้วย Growth Mindset และ การเอาชนะความคิดติดกรอบ Fixed Mind set

– การพบตนเอง (Deep Self-awareness & leading Skill for Outstanding Achiever)

– การค้นหาตนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง

““know yourself and you will win all battles”  -Sun Tzu-

 • การทำความรู้จักตนเอง
 • ความเชื่อที่กำหนดชีวิตของคุณ

– ประเภทของความเชื่อที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ

– ที่มาของความเชื่อและวิธีการเปลี่ยนความเชื่อ

– ขั้นตอนการเปลี่ยนแก่นความเชื่อของคุณเพื่อยกระดับชีวิตและการทำงาน

 1. 2. Growth Mind-set-Fixed Mind-set สร้างทัศนคติที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง

-วิธีจัดการกับปมด้อยให้หมดไป ตามหลักการจิตวิทยา

-การขยายพื้นที่สบายใจเพื่อความสำเร็จ

 • วิธีเอาชนะความกลัวที่เหนี่ยวรั้งการบรรลุเป้าหมายของคุณ
 • วิธีฟื้นแรงจูงใจให้ตนเองเมื่อประสพความล้มเหลว
 • การใช้ประโยชน์จาก Ego (ตัวตน)
 • การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกเปิดรับและถ่อมสุภาพ
 • ค้นหาแรงจูงใจ และวิธีการนำแรงจูงใจมาใช้ประโยชน์
 • การตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัด และ Comfort Zone.
 • การเลือกเป้าหมายที่ดีที่สุด
 • พลังแฝงที่ที่ขับเคลื่อนการกระทำ

– พลังแห่งความสุข

– พลังแห่งการหนีความทุกข์

 • การพัฒนานิสัยให้กลายเป็นคนที่ประสพความสำเร็จในชีวิตและการทำงานตลอดไป
 1. 3. กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making )

– การแก้ไขปัญหาบริหารโดยการมองภาพรวม

– องค์ประกอบการตัดสินใจ และ ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา

-ความรอบคอบในการตัดสินใจ

– การกำหนดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า

–   กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  (Systematic Thinking )

–   การพัฒนากรอบความคิดที่สำคัญในการทำงาน

–   ความเชื่อมโยงของระบบความคิด

–   เครื่องมือที่ช่วยคิดอย่างเป็นระบบ

–  Workshop สถานการณ์จริง วิเคราะห์สถานะการณ์สมมติเสมือนจริง

– การฟื้นคืนพลังและการรักษาระดับพลังงานเพื่อการนำทำงานที่มีประสิทธิผล

– วิธีจัดการความท้อใจ: ภาวะอ่อนแรงที่มีผลกระทบ

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น. การมองภาพรวม เพื่อการพัฒนาตนเอง

·          การมองภาพรวม  ความหมาย วิธีการ การตั้งเป้าหมาย การค้นหาตนเองเพื่อการพัฒนาตนเอง

·          ทัศนคติแบบไม่ติดกรอบ

·          การมีทัศนคติและความเชื่อเพื่อยกระดับชีวิตและการทำงาน          

2 10:45-12:00 น. Growth Mind-set-Fixed Mind-set

·          สร้างทัศนคติที่พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง

·          วิธีจัดการกับปมด้อยให้หมดไป ตามหลักการจิตวิทยา

·          การขยายพื้นที่สบายใจเพื่อความสำเร็จ

·          พลังแห่งความสุขพลังแห่งการหนีความทุกข์

·          Workshop ด้านทัศนคติ และ Mindset

3 13:00-14.30 น. กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making )

·          การแก้ไขปัญหาบริหารโดยการมองภาพรวม

·          องค์ประกอบการตัดสินใจ และ ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา

·          ความรอบคอบในการตัดสินใจ

·           การกำหนดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  (Systematic Thinking )

·          การฟื้นคืนพลังและการรักษาระดับพลังงานเพื่อการนำทำงานที่มีประสิทธิผล

·          วิธีจัดการความท้อใจ: ภาวะอ่อนแรงที่มีผลกระทบ

4 14:45-16:00 น. Workshop การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

 1. ผู้นำและผู้บริหารระดับต้นขององค์กร
 2. หัวหน้างาน
 3. ผู้ปฎิบัติงานที่สนใจพัฒนาตัวเอง
 4. ผู้ปฎิบัติงานในทุกสายงาน

ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน (ตามความเหมาะสม)

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE