Business photo created by katemangostar - www.freepik.com

โดย

อ.ไกรกิติ ทิพกนก 

ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ทีมวิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy 

 

หัวข้อและขอบเขตวิชา

1. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคตและความท้าทาย (Social Change)

– การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปฏิวัติสารสนเทศ

– การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมในอนาคต

– การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

– การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์

– การคิดเชิงอนาคตเพือรับการเปลี่ยนแปลง

2. การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การ (Organization Change)

– สาระสำคัญของการพัฒนาองค์การ

– การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลง

– วัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ

– วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์การ

– การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาการบริหาร

 • การจัดการร่วมสมัยสู่การก้าวสู่องค์กรภาครัฐระดับสากล

-Digital Transformation

– เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่

–  Design Thinking Model

– Agility Management

 

3. การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยิดหยุ่น (Leadership for Resilience “R”)

– กรณีศึกษา ผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจ

– การกระโดดออกจากกรอบความคิดเดิมสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริง

– การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นำ แนวทางของ Boyatzis

 • ศาสตร์และศิลป์ของการใช้อำนาจ จากจุดที่คุณอยู่
 • การทำงานของบุคลากรอย่างยืดหยุ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลง
 • Change Sponsor / Change Advocate / Change Agent / Change Target
 • จิตวิทยาการทำงานของตนเองอย่างยืดหยุ่น
 • การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์

4. การบริหารสมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง ( Modern Management for Thailand Competitiveness Development )

               – การกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ ( Road mapping Strategy )

– มิติใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศกับการเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

– ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย

– การเตรียมพร้อมและการปรับตัวของนักบริหารเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีของโลก

– การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพการแช่งขันของกลุ่มอาเซี่ยน

– การผนวกองค์ความรู้กับการบริหารเพื่อการวางยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง ในแต่ละมิติ

– วิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการขับเคลื่อนไปสู่องค์การแห่งความรู้ อำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับผู้บริหาร

 1. ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารการพัฒนาประเทศไทยในภาพรวม
 2. การเชื่องโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค และยุทธศาสตร์จังหวัด
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้ามพรมแดน
 4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 5. พลวัตการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลก

  การเปลี่ยนแปลงของการวิจัยของประเทศในอนาคต (Change in Research)

 • การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานวิจัยในระดับโลก ระดับประเทศ และการสนับสนุนนักวิจัยในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น. การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคตและความท้าทาย

– การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปฏิวัติสารสนเทศ

– การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมในอนาคต

– การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

– การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์

– การคิดเชิงอนาคตเพือรับการเปลี่ยนแปลง

–  Workshop

2 10:30-12:00 น. การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การ  (Organization Change)

– สาระสำคัญของการพัฒนาองค์การ

– การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลง

–  วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์การ

– การพัฒนาองค์การกับการพัฒนาการบริหาร

• การจัดการร่วมสมัยสู่การก้าวสู่องค์กรภาครัฐระดับสากล

-Digital Transformation

– เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่

–  Design Thinking Model – Agility Management

3 13:00-14.30 น.  การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยความยิดหยุ่น (Leadership for Resilience “R”)

– กรณีศึกษา ผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจ

– การกระโดดออกจากกรอบความคิดเดิมสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริง

– การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นผู้นำ แนวทางของ Boyatzis

–          ศาสตร์และศิลป์ของการใช้อำนาจ จากจุดที่คุณอยู่

–          การทำงานของบุคลากรอย่างยืดหยุ่นใต้การเปลี่ยนแปลง

–          Change Sponsor  / Change Advocate / Change Agent / Change Target

–          จิตวิทยาการทำงานของตนเองอย่างยืดหยุ่น

–          การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์

–          Workshop

4 14:45-16:00 น. การบริหารสมัยใหม่เพื่อพัฒนาประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง (Modern Management for Thailand Competitiveness Development )

 – มิติใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศกับการเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

– ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มอาเซี่ยน

– ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารการพัฒนาประเทศไทยในภาพรวม

– การเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ภาค และยุทธศาสตร์จังหวัด

 การเปลี่ยนแปลงของการวิจัยของประเทศในอนาคต

-การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานวิจัยในระดับโลก ระดับประเทศ และการสนับสนุนนักวิจัยในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE