Colleagues giving a fist bump

Business photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

 

“การสื่อสาร” กล่าวได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความสำคัญที่สุด เพราะการสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง และจะต้องนำมาใช้ให้สอดคล้องกับพื้นฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทำให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จได้

“กลยุทธ์การสื่อสาร” จึงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญและต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างมืออาชีพ
  2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าแสดงออก รู้จักการนำเสนอ
  3. เพื่อให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจอย่างมีระบบ และมีหลักการที่ถูกต้อง
  4. ขจัดปัญหาเรื่องการสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็นทีมร่วมกัน

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมเป็นกิจกรรมและการบรรยาย (Activity Base Learning) เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักรู้เชิงลึกและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่เหมาะสมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์ส การฝึกอบรมจะเน้นการฝึกทักษะ เพิ่มMindset และหลักจิตวิทยาการสื่อสาร อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การสื่อสารใช้การได้อย่างจริงจัง หลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานและทุกคนในองค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม

Session รายละเอียดเนื้อหา
09.00-10.30 หลักการสำคัญของการสื่อสาร เพื่อการสั่งงาน และการมอบหมายงาน

– การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การสื่อสารกับคน Gen ต่างๆ (B,X,Y,Z)

– การสื่อสารตามทฤษฎี DISC Assessment เพื่อการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

–  สื่อสารตามความถนัดในการใช้ประสาทสัมผัส​( VARK)​ เพื่อสื่อสารเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

Workshop : กิจกกรมทดสอบกระบวนการสื่อสารที่ดี

10.45 – 12.00 –เทคนิควิธีสื่อสารเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

–จิตวิทยา​การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ผู้อื่น

–          การจูงใจ

–          การขจัดข้อขัดแย้ง

​– การเลือกใช้สื่อยุคดิจิตอล​ในการสื่อสาร

13.00 – 14.30 – การใช้การประชุมเพื่อวางแผนงาน และ จัดการข้อพิพาทต่างๆอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

–          ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการประชุม เพื่อมอบหมายภารกิจ

–          ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จในการประชุม

–          บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการประชุม

•         ประธานในที่ประชุม (Leader)

•         ผู้ดำเนินการประชุม (Facilitator)

•         ผู้เข้าร่วมประชุม (Attendee)

•         ผู้จดรายงานการประชุม (Scribe)

–          เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำประชุม

–          การรับมือกับพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุม

–          เทคนิคการกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุม

–          การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการประชุม

–          เทคนิคควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

–          การควบคุมโดยอาศัยข้อบังคับการประชุม

–          การรับฟังอย่างตั้งใจ และการบันทึกสาระ​สำคัญ

–          การสรุปมติที่ประชุม และการติดตามผลการประชุม

Simulation​: ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติจำลองสถานการณ์การประชุมจริง

– หลักการนำเสนองาน (Pitching)

กรณีศึกษา Best Practice การนำเสนอ (Pitching)

14.45 – 16.00 Workshop : การนำเสนอ (Pitching) ที่ดี

 

TRAINING FRAMEWOK

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา WORKSHOP SIMULATION ROLE PLAY

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน/รุ่น

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE