Business photo created by pressfoto - www.freepik.com

โดย

ดร.ภูดิท มิตรภักดี

Knowledge Castle Training Academy

 

หลักการความสำคัญ

การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงาน เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้มั่นใจได้ว่างานต่างๆจะทำได้ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลง และยังเป็นการสร้างขีดความสามารถของทีมด้วย แต่น่าเสียดายที่ผู้บริหารจำนวนมากไม่ค่อยให้ความสนใจกับขั้นตอนเหล่านี้ และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ การสั่งงาน มอบหมาย ติดตามและควบคุมงานที่ดีต้องกำหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนอีกทั้ง ควรเพิ่มการกระตุ้น จูงใจ เพื่อให้ลูกน้องยินดีและเห็นคุณค่าในงานที่ได้รับมอบหมายงานนั้นๆเต็มใจ

หลักสูตรนี้จะทำผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการวิเคราะห์งานของตนเอง เพื่อมอบหมายให้งาน มีเทคนิคในการพิจารณางานต่างๆที่ควรจะมอบหมาย บุคลากรที่ควรมอบหมาย วิธีการคัดเลือกบุคคลที่ควรมอบหมายงาน จิตวิทยาการมอบหมายงานเทคนิคการติดตามงานแบบต่างๆ และการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ลูกน้องเกิดขวัญกำลังใจในการทำงานได้ตามเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่ได้กำหนดไว้ขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่สำคัญของผู้บริหาร คือ การมอบหมาย การสั่งงานและการควบคุมงานตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมต่อการทำหน้าที่ของตน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นของการมอบหมายสั่งงาน และการควบคุมงานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้เกิดผลสำเร็จในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์กับวิทยากรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการสอนงานมอบหมายงาน การสั่งงานและติดตามงานซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานทุกระดับ

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมาย ความสำคัญของการสั่งงานการมอบหมายงาน
 • การสั่งงานมอบหมายงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ/สั่งงานมอบหมายงานแบบไหนได้ใจลูกน้องมากกว่ากัน
 • แบบต่างๆ ของการสั่งงานและการมอบหมายงานจำแนกตามลูกน้องแต่ละกลุ่ม
 • การสั่งงานและการมอบหมายงานที่ดีและข้อพึงระวัง
 • พฤติกรรมต่างๆ ของผู้รับคำสั่งและรับมอบหมายงานและวิธีปฏิบัติต่อเขาเหล่านั้น
 • ปัญหาในการสั่งงานและมอบหมายงาน
 • ประเภทของการควบคุมงานติดตามงาน
 • กระบวนการควบคุมและติดตามงาน
 • การพัฒนาระบบควบคุมและติดตามงาน
 • ปัญหาในการควบคุมและติดตามงาน
 • วิธีควบคุมและติดตามงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรม/ ระดมสมอง / การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน/ นำเสนอความเห็น 30 %
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 30 %

ใช้การอบรมในลักษณะรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่(AdultLearning) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้คิด แสดงออก เสนอความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การประยุกต์ และปรับใช้ในในการปฏิบัติงได้อย่างทันที

สื่อการอบรม

 • Power Point
 • Worksheet
 • Case study
 • Clip VDO

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1ัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน(ตามความเหมาะสม)

วิธีการดำเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กร และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการ เฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำาเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In- House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่างเพื่ออธิบายสรุป(wrap up) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปใช้ต่อไป

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี40% : ปฏิบัติ60%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด: ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ: เพื่อเห็น“ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ: ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (AdultLearning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง การอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยาย ให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยวการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE