โดย ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

      วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย

      ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy 

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

สิ่งที่ทำให้คนก้าวหน้าในการทำงานและประสบความสำเร็จเรื่องต่างๆในชีวิต ไม่ใช่เพียงมาจากความรู้ความสามารถหรือทักษะต่างๆ แต่โดยรากฐานมาจากจิตใจของตนเองที่ทำให้บุคคลคนนั้นเกิดความต้องการและตั้งใจที่จะก้าวไปเรียนรู้ความสามารถทักษะดังกล่าว ก้าวไปพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้น ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาบุคลากรจึงมุ่งสร้างกรอบแนวความคิด (Mindset) ให้เป็นกรอบความคิดเพื่อความเติบโต แนวความคิด Growth Mindset  ทำให้คนมีมุมมองความคิดพัฒนาตนเอง มุ่งความสำเร็จ กล้าเรียนรู้ กล้าแก้ปัญหา ทดลองสิ่งใหม่ ก้าวข้ามความผิดพลาด พยายาม อดทนต่องานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว มีมุมมองต่อการทำงาน ทำงานเชิงรุก ความพยายามและความสำเร็จในแง่บวก แนวความคิดนี้จะทำให้คนประสบความสำเร็จในงานและสร้างผลลัพธ์ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หลักสูตร การสร้าง Growth Mindset ปลุกพลังเพื่อพัฒนาตัวเอง ของ KCT Academy มุ่งสร้างให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในกรอบแนวความคิดแบบ Growth Mindset และถ่ายทอดผ่านการบรรยายและกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าอบรมสร้าง Growth Mindset ด้วยตัวเองได้ ใช้ Growth Mindset กับสถานการณ์ต่างๆในการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสุขได้ตัวยตัวเองและสามารถรักษากรอบความคิด Growth Mindset ด้วยตนเองให้ยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานเรื่องกรอบความคิดและเข้าใจในกรอบความคิดของตนเอง
  2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่อง Growth Mindset และ Fixed Mindset
  3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจและใช้ Growth Mindset ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การทำงานที่ดีขึ้นและการพัฒนาตนเอง
  4. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ Growth Mindset สำหรับบทบาทต่างๆในที่ทำงานและรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืนในตนเอง

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. ภาพรวมความเข้าใจของกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล

·       สร้างความเข้าใจเรื่องกรอบความคิดของบุคคลและรากฐานความคิด

·       กรอบความคิดของบุคคลรูปแบบต่างๆ และพฤติกรรมที่เกิดจากกรอบความคิดนั้น

·       ความเข้าใจในกรอบความคิดของตนเอง ผ่านเครื่องมือ

·       Workshop เข้าใจกรอบความคิดของตนเอง (Understand Yourself)

2 10:30-12:00 น. กรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset

·       ความเข้าใจในเรื่อง Growth Mindset และ Fixed Mindset

·       ลักษณะมุมมองความคิด ของคนที่มีความคิดแบบ Growth Mindset

·       การสร้างความเข้าใจว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเริ่มคิดเปลี่ยนตนเองให้มีแนวความคิด Growth Mindset

·       Workshop การนำสู่การเปลี่ยนกรอบความคิดของตนเอง
(Open Your Mind and You can Change Yourself)

3 13:00-14.30 น. Growth Mindset ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

·       ลักษณะ Growth Mindset ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มุมมองที่ดีและสร้างสรรค์ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

·       Growth Mindset ในชีวิตการทำงาน พฤติกรรมการทำงาน และการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มุมมองและการรับมือกับความเหนื่อยล้าและสถานการณ์แรงกดดันในที่ทำงาน

·       Workshop การสร้างพฤติกรรม Growth Mindset
(Practicing Growth Mindset)

4 14:45-16:00 น. การใช้ Growth Mindset สำหรับบทบาทต่างๆในที่ทำงานและการรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืนในตนเอง

·       การทำงานรวมกันระห่างหัวหน้างานและทีมงานที่มี Growth Mindset

·       การโค้ชช่วยสร้าง Growth Mindset ให้ทีมงาน

·       การแก้ปัญหาด้วย Growth Mindset การมองโอกาสท่ามกลางปัญหา การคิดนอกกรอบ การรับมือกับความท้าทาย

·       การสร้าง Growth Mindset ในตนเองให้ยั่งยืน

·       Workshop Growth Mindset ในบทบาทของตนเอง
(Growth Mindset for Your Position)

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ จำนวนประมาณ 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE