Business photo created by peoplecreations - www.freepik.com

โดย  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย  

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

การจัดการและการแก้ปัญหาในงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงและกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  เมื่อพบปัญหาสามารถปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8 D รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบ ให้พนักงานแสดงความคิด หรือสร้างสรรค์ ในการบ่งชี้ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง การอบรมจะเริ่มจากการภาพรวมและหลักการของปัญหาและการแก้ไขปัญหา หลังจากนั้นเป็น Workshop วิทยากรจะให้กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการ

 

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ แนวความคิด หลักการ มาตรฐาน และเครื่องมือเกี่ยวกับ กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วย 8D ทั้งในภาคทฤษฎี และ ในเชิงประยุกต์ใช้กับงานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. หลักการและแนวความคิดของปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหา

·       ประเภทของปัญหาและความผิดปกติ รูปแบบของปัญหาที่แบ่งตามระดับผลกระทบ ตามสาเหตุ ความคงอยู่และความซับซ้อน

·       แนวทางวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

·       แนวทางการคิดแก้ปัญหา Corrective Action and Preventive Action การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ

·       ข้อกำหนดคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

·       ที่มาของกระบวนการแก้ปัญหา 8D ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้

2 10:30-12:00 น. Workshop กระบวนการแก้ปัญหา 8D

วิทยากรจะให้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อทำกิจกรรม 8 D ทีละขั้นตอนประกอบกับ Template ให้ใช้งาน Step by Step

·       D1: จัดตั้งทีมงาน (Team Formulation) การจัดตั้งทีมงานแบบข้ามสายงานแบบ Cross Functional Team (CFT) การจัดทีมงานที่เหมาะสม ข้อดีข้อเสียและข้อควรระวัง เครื่องมือที่ใช้ Team Setup Sheet

·       D2: ศึกษาสภาพปัญหา (Describe the Problem) ทำให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาอย่างครบถ้วน เครื่องมือที่ใช้ Problem Definition Sheet and 5W+1H IS/IS NOT

·       D3: แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Implement Containment Action)

เครื่องมือที่ใช้ Containment Action Check Point

 

3 13:00-14.30 น. Workshop กระบวนการแก้ปัญหา 8D

วิทยากรจะให้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อทำกิจกรรม 8 D ทีละขั้นตอนประกอบกับ Template ให้ใช้งาน Step by Step

·       D4: ระบุพร้อมพิสูจน์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Root Cause Analysis) ทำให้เข้าใจปัญหาเชิงลึก เครื่องมือที่ใช้ Ishikawa Diagram + 5 Why Analysis + Pareto Law และเครื่องมืออื่นๆที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาเช่น Flow Chart + SPC Tools + Regression Analysis

·       D5: ระบุการแก้ไขปัญหา (Identify Solution and Permanent Corrective Action (PCA)) การคัดเลือกวิธีและระบุการแก้ไขปัญหา เครื่องมือที่ใช้ Action Table + Checklist

4 14:45-16:00 น. ·       D6: ดำเนินการแก้ไขปัญหาและการทวนสอบผลการแก้ไข (Implement and Verify Corrective Action) เครื่องมือที่ใช้ Action Item Table + Checklist Questions

·       D7: ป้องกันการเกิดซ้ำ (Preventive Recurrance Actions) ระบุการปรับปรุงกระบวนการหรือมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก เครื่องมือที่ใช้เป็นประเภทเชิงป้องกัน ได้แก่ Preventive Maintenance + Poka-Yoke + Shisa Kanko  เครื่องมือช่วย ทางสถิติ SPC Cpk Chart, Six Sigma, Control Chart, FMEA

·       D8: การแสดงความยินดีต่อทีม (Congratulation) รูปแบบแสดงความยินดีเพื่อสร้างแรงจูงใจในทีมงานให้เพิ่มขึ้นต่อไป (Motivation Techniques and Recognition)

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในระดับหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน จำนวนประมาณ 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80

บรรยาย                               ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด        ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                  วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE