โดย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

วิทยากร, ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ในปัจจุบันข้อมูล Data มีความสำคัญอย่างมาก การวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นและสามารถตัดสินใจเชิงธุรกิจ หลักสูตรการวิเคราะหข้อมูลและการนำเสนอจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอได้ในทางปฏิบัติโดยผ่านทาง Workshop เป็นหลัก

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติทั้งสองประเภทอย่างเหมาะสม

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณขั้นพื้นฐาน

·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

·       การใช้สถิติเชิงพรรณนา จำนวนนับ ร้อยละ

·       การจัดกลุ่ม การจัดเรียง การคัดกรองข้อมูล

·       การเปรียบเทียบข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยกราฟแบบต่างๆ  ได้แก่ กราฟแท่ง การาฟเส้น กราฟวงกลม การใช้กราฟให้เหมาะสมกับข้อมูลประเภทต่างๆ

·       หลักการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

2 10:30-12:00 น. การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา

·       Workshop การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณา

3 13:00-14.45 น. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน

·       การใช้ตารางเสปรตชีทเพื่อวิเคราะห์สถิติ

·       การหาความสัมพันธ์  (Correlation)

·       การพยากรณ์แนวโน้ม (Forecasting)

·       การวิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis)

·       การจัดกลุ่มข้อมูล (Grouping  Analysis)

4 15:00-16:00 น. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน

·       Workshop การวิเคราะห์และนำเสนอด้วยสถิติเชิงอนุมาน

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • ผู้บริหาร
  • ผู้จัดการ
  • หัวหน้างาน
  • ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวนประมาณ 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE