โดย

ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

วิทยากร, ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบหลักสูตร สถาบัน KCT Academy

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

การประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ผลประเมินสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การปรับปรุงการทำงาน, ตรวจสอบกระบวนการ, ประเมินพนักงานและเชื่อมโยงกับผลตอบแทน ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่นำมาใช้ประเมินผลหลายวิธี หนึ่งในการประเมินผลที่ได้รับความนิยมสูงคือ การประเมินผลรอบด้านแบบ 360 องศา (360-degree feedback)

หลักสูตร “การประเมิน 360 องศาเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น” ของสถาบัน KCT Academy ออกแบบให้เป็นหลักสูตรที่ ครบถ้วนและเจาะลึกในหลายมุมมองของการประเมิน เพราะนอกเหนือจากการให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของการประเมินและหัวข้อต่างๆในการประเมินเท่านั้น แต่วิทยากรของ KCT ยังกล่าวถึงขั้นตอนทำการประเมิน เทคนิคการประเมินรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำการประเมิน ผู้เกี่ยวข้องหลายระดับในการประเมิน การประเมินแบบ Cross Function การตั้งเป้าหมาย การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และการเชื่อมโยงกับการปรับปรุงพัฒนางานและการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หัวข้ออบรมที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

 • หลักการของการประเมิน (Fundamental of Evaluation)
 • วิธีการประเมินผลงานแบบเดิมและการประเมิน 360 องศา
 • ผู้ประเมิน 360 องศา ตามระดับต่างๆ
 • หัวข้อที่มักถูกใช้ในการประเมิน
 • ข้อดีข้อเสียของการประเมินแบบ 360 องศา
 • การใช้งาน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประเมิน
 • การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม
 • แนวความคิดการประเมินผลงาน การประเมินกระบวนการ
 • การประเมินแบบให้คะแนน กับการประเมินตัวเลข
 • การประเมินในระดับ Competency และการประเมินระดับ SKill
 • การประเมินด้วยแบบประเมินและการประเมินด้วยการสัมภาษณ์
 • การประเมินในการทำงานแบบ Cross Function
 • การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ชั่งน้ำหนัก จัดลำดับ
 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดในการประเมิน
 • การประเมินด้วยแนวคิด KPI และ OKR
 • การเชื่อมโยงผลการประเมินกับการปรับปรุงพัฒนา
 • การเชื่อมโยงผลการประเมินกับการให้ผลตอบแทน

การอบรมของ KCT Academt เน้นที่การทำ Workshop เพราะจะทำให้ผู้อบรมเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติและนำไปใช้งานได้จริงอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการประเมินเบื้อต้นและการประเมิน 360 องศา
 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจวิธีการและเครื่องมือประเมินรูปแบบต่างๆ
 3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการการวิเคราะห์ผลการประเมินและความสัมพันธ์
 4. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวคิดการประเมินสมัยใหม่และการเชื่อมโยงผลการประเมิน

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. หลักการประเมินและการประเมิน 360 องศา

·       หลักการของการประเมินเบื้องต้น

·       วิธีการประเมินผลงานแบบเดิมและการประเมิน 360 องศา

·       ผู้ประเมิน 360 องศา ตามระดับต่างๆ

·       หัวข้อที่มักถูกใช้ในการประเมิน

·       ข้อดีข้อเสียของการประเมินแบบ 360 องศา

·       ขั้นตอนการทำการประเมิน

·       การใช้งาน ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประเมิน

2 10:45-12:00 น. วิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินรูปแบบต่างๆ

·       การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม

·       แนวความคิดการประเมินผลงาน การประเมินกระบวนการ

·       การประเมินแบบให้คะแนน กับการประเมินตัวเลข

·       การประเมินในระดับ Competency และการประเมินระดับ SKill

·       การประเมินด้วยแบบประเมินและการประเมินด้วยการสัมภาษณ์

·       การประเมินในการทำงานแบบ Cross Function กับการประเมินแบบ 360 องศา

 

 

3 13:00-14.45 น. การวิเคราะห์ผลการประเมินและความสัมพันธ์

·       การนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ชั่งน้ำหนัก จัดลำดับ

·       การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดในการประเมินแบบ 360 องศา

·       Workshop การออกแบบการประเมิน

4 15:00-16:00 น. แนวคิดการประเมินสมัยใหม่และดารเชื่อมโยงผลการประเมิน

·       การประเมินด้วยแนวคิด KPI และ OKR

·       การเชื่อมโยงผลการประเมินกับการปรับปรุงพัฒนา

·        การเชื่อมโยงผลการประเมินกับการให้ผลตอบแทน

·        Wrap up and Discussion

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในระดับผู้เกี่ยวข้องในการทำงาน

 • ระดับบริหาร
 • ผู้จัดการ ,หัวหน้างาน
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานพนักงาน

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE