หลักการ/แนวคิด

หากกล่าวถึงคำนิยามหรือความหมายของ “การบริหารโครงการ (Project Management)” แล้ว จะหมายถึง การจัดการ (หรือบริหาร) โครงการที่ต้องอาศัยพื้นฐานของกระบวนการจัดการไม่ว่าจะเป็นการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) หรือการจูงใจ (Motivating) และการควบคุม (Controlling) ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่า การบริหารโครงการ คือการบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลาในการดำเนินงาน การบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ เช่น ใช้ช่วงระยะเวลาและทรัพยากรอย่างจำกัด มีทีมงานหมุนเวียนยืดหยุ่นได้โดยอาศัยความรู้ความชำนาญของบุคลากรในแต่ละ ด้าน ระยะเวลาการทำงานเป็นแบบชั่วคราว ซึ่งมีโอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างการทำงานสูง ดังนั้น การบริหารโครงการ จึงควรทำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้ พัฒนาระบบบริหารโครงการต่อไป

ความสำคัญของโครงการ

 1.   ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและภูมิหลังของการทำงาน
 2.   ช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3.   ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน
 4.   ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้เพียงพอ เหมาะสมกับการปฏิบัติจริง
 5.   ช่วยให้แผนงานมีความเป็นไปได้สูง
 6.   ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซ้ำซ้อนในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 7.   ช่วยสร้างทัศคนคติที่ดีต่อบุคลากรในหน่วยงาน
 8.   สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน
 9.   สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวก ไม่ซ้ำซ้อน
 1. หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจวัตถุประสงค์
  • ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารโครงการเพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงาน และสามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
  • ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารโครงการให้แผนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร
  • ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้จริงและถ่ายทอดโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

  เนื้อหาการเรียนรู้

  วันแรก

  ส่วนที่1)  พื้นฐานการเขียนรายงาน ทำโครงการ

  • คุณค่าและความสำคัญของ “แผนปฏิบัติงาน”
 • SMART Goal Model คุณค่าและความสำคัญของการบรรลุ “เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน”
 • แนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
 • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า
 • เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
 • เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ส่วนที่2)  การบริหารจัดการโครงการ

 • หลักการวิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan Needs)
 • PDCA (Deming Circle) หลักการเขียน แผนปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิธีวางองค์ประกอบของการเขียนแผนปฏิบัติการ ตามหลัก PDCA
  • ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
  • กลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
  • วิธีการกำหนดจุดประสงค์เชิงปริมาณและคุณภาพ
  • การทำความเข้าใจเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนฯ
 • โครงสร้างและ ลักษณะของโครงการที่ดี
 1. ชื่อแผนปฏิบัติ
 2. ขั้นตอนหลัก
 3. ภารกิจย่อยและผู้รับผิดชอบ
 4. วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
 5. ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์
 6. กำหนดวันเวลาสถานที่
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 8. จุดวิกฤตที่สำคัญหรือข้อควรระวัง ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือภารกิจ
 9. แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติสำรอง
 10. งบประมาณ
 11. ผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษา

ส่วนที่3) การวางแผนการทำงาน,การบริหารจัดการด้านทรัพยากรและการจัดการค่าใช้จ่าย

 • หลักการจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ
 • การนำ Gantt Chart และ CTP มาใช้การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า (Task Prioritization)
 • การบริหารจัดการทรัพยากรที่ต้องใช้ในแผนฯ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์
 • หลักการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของแผนฯ

วันที่สอง

ส่วนที่4) เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • เทคนิคการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เทคนิคการควบคุมแผนปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ผิดไปจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
 • หลักการการและแผนการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
 • 4M Model เทคนิคการค้นหาจุดอ่อนของแผนปฏิบัติงาน
 • บทบาทของผู้ตรวจสอบและควบคุมแผนปฏิบัติงาน
 • หลักการวิเคราะห์โอกาสความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ
 • เทคนิคการปรับปรุงแผน
 • หลักการและวิธีรายงานสรุปผลงานและการนำเสนอแผนงาน

กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • ผู้นำและผู้บริหารขององค์กร
 • บุคลากรในระดับหัวหน้างาน
 • พนักงานทั่วไปที่มีความสน

Business Framework

 (บางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย)

 

Figure 1 Smart goal Model

 

Figure 2 PDCA circle for planning

 

Figure 3 4M for Planning

 • ตัวอย่างการจัดทำแผนปฏิบัติงานและกรณีศึกษา

 

กิจกรรมและWorkshop

Inspiring Workshop :  ฝึกการตั้งเป้าหมายในการทำงาน

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

Inspiring Workshop :  ฝึกการเขียน Action plan ของโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

Inspiring Workshop :  ฝึกการนำเสนอ Action plan ของโครงการ ต่อหน้าที่ประชุม

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

   

Please follow and like us:
SHARE