โดย 

อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ที่ปรึกษาและ วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

เป็นความจริงที่ว่าองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ องค์กรใดก็ตามที่เตรียมรับมือกับวิกฤตจะเสียหายน้อยกว่าและฟื้นตัวเร็วกว่าองค์กรที่เพิกเฉยแม้ว่าหายนะบางอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราป้องกัน บรรเทาได้เมื่อเราพร้อมเผชิญหน้าและสร้างระบบที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับคาดการณ์ พยากรณ์และตอบสนองวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้น หรือ มีเค้าลางว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการการบริหารจัดการวิกฤตและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤต และมีทักษะ ความรู้ ที่นำไปใช้จัดการวิกฤตได้จริง

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการวิกฤต
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในการสร้างมาตรการป้องกันและรับมือวิกฤตที่เกิดขึ้น
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดในการสร้างมาตรการป้องกันภาวะวิกฤตในองค์กร

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับและ การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset ความรู้ เทคนิคการบริหารวิกฤต และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การบริหารจัดการวิกฤตประสพความสำเร็จ ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะความคิดด้วยเครื่องมือที่ถูกใช้ในการบริหารวิกฤติ

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. การจัดการภาวะวิกฤตคืออะไร

·       การระบุลักษณะของวิกฤติ

·       ความแตกต่างระหว่างการจัดการกับวิกฤต(Crisis)และการจัดการเหตุการณ์ (Incident)

·       อะไรคือ “จุดวิกฤติ” และ “จุดเปลี่ยน”

·       แนวความคิดและทฤษฎีพื้นฐานการจัดการภาวะวิกฤต กระบวนการ และการบริหาร

·       ตัวอย่างการจัดการที่ดี และบทเรียนจากความผิดพลาดในการจัดการวิกฤตขององค์กรระดับโลก

2 10:30-12:00 น. การจัดตั้งทีมบริหารวิกฤติ

·       บทบาทของผู้จัดการวิกฤติ

·       แผนการจัดการวิกฤต

·       จุดอ่อนของแผนการจัดการวิกฤตทั่วไป

·       ขั้นการนำแผนการจัดการวิกฤตไปสู่การปฏิบัติ

·       การควบคุมและบังคับบัญชา

3 13:00-14.45 น. จิตวิทยาการตัดสินใจในการจัดการภาวะวิกฤต

·       วิธีการรับมือกับสถานการณ์ และการเผชิญหน้าเหตุฉุกเฉิน

·       การตัดสินใจและข้อพึงระวังในการตัดสินใจ

·       แผนฉุกเฉิน

·       ควบคุมความเสียหาย

·       รายการตรวจสอบการจัดการภาวะวิกฤต

·       บทบาทของฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ

·       ภาพลักษณ์ของแบรนด์และการป้องกันชื่อเสียง

·       การจัดการกับโซเชียลมีเดีย

·       การจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

·       การใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารทั้งหมด

·       วิธีฟื้นภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรในภาวะวิกฤติ

4 15:00-16:30 น. Workshop ค้นหาแนวทางการป้องกันและการวางแผนเพื่อการรับมือกับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ในองค์กร

·       Wrap up เน้นย้ำ ความสำคัญของการมีทัศนคติที่ “พร้อม” ในการเผชิญวิกฤตให้กับผู้อบรม

 

วิธีการฝึกอบรม              บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม       ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม      ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                            ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                 วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE