บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์ให้สร้างความผลลัพธ์ที่องค์กรพึงประสงค์

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

  1. ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร
  2. ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในมือออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด
  3. ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมเป็นกิจกรรมและการบรรยาย (Activity Base Learning) เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักรู้เชิงลึกและมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการสร้างและบริหาร แนวทางการแก้ปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์การฝึกอบรมจะเน้นเรื่องทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์ การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้ยุทธศาสตร์ใช้การได้อย่างจริงจัง หลักสูตรเหมาะสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

Session รายละเอียดเนื้อหา
วันที่ 1

09.00-10.30

หลักการและวิธีมองสถานการณ์และการกำหนดการเปลี่ยนแปลง

·       Changing Focus : Mutually Exclusive Collectively Exclusive Model(MECE)หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ

·       Business Life cycle, Product life cycle, Neighborhood life cycle  เรียนรู้ยุทธศาสตร์การบริหารตามวงรอบธุรกิจ,เข้าใจกระบวนการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฏฏะจักรธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับ วัฏฏะจักรของธุรกิจอื่นๆ

·       เรียนรู้ SIX  Forces Model  Michael E. Porter’s Model เพื่อประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลทางการบริหารและวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันจากภัยคุกกคามทางธุรกิจจากปัจจัยทางการแข่งขัน 6 ประการ

·       กรณีศึกษา Best Practice Sharing

10.45 – 12.00 ·       เปลี่ยนมุมมองเชิงองค์กร

สถานะปัจจุบัน-Current Competitiveness/Positioning/Organizational Structure/Core value/Core culture

-Vision Mission/Asset/Regulation Ethics

สถานะใหม่ที่ต้องการ Change Agent Point of View/Competitiveness Change/Re-engineering Organization/New Culture/Regulatory Requirement/New Supply Chain/New Emergency Readiness

·       มุมมองเชิงอนาคตศาสตร์ การมองไปข้างหน้าและการการปรับตัวไปข้างหน้า และการกำหนดผลลัพธ์ (Work Process and Result and Outcome Focus)

-Work process Outcome

-Product Outcome

-Governance Outcome

·       Workshop การวิเคราะห์อนาคต Futuristic Analysis

13.00 – 14.30 ·        เรียนรู้ SWOT  เพื่อวิเคราะห์องค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

·       เรียนรู้ 4MI Model (Man, Money, Material, Management& Intellectual) เพื่อประเมินทรัพยากรทางการบริหาร

·       เรียนรู้ STP Model (Segment, Targeting, Positioning) เพื่อประเมินโอกาสทางการตลาด

·       Workshop  Organizational Analysis เพื่อให้ผู้อบรมเห็นผลการวิเคราะห์องค์กรของตนเองด้วยมุมมองต่างๆเพื่อให้เห็นบริบทที่แท้จริง

14.45 – 16.00 ·       ที่มาของโจทย์ปัญหาลูกค้า

·       เรียนรู้เครื่องมือคิดวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาเชิงกลยุทธ์ Cause Diagram

·       เรียนรู้เครื่องมือตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ และช่วยเค้นประเด็นปัญหาลูกค้าอย่างไรไม่ให้พลาด ?

·       Workshop: กำหนดโจทย์ปัญหาจากงานจริง

วันที่ 2

09.00-10.30

·       เรียนรู้หลักการคิดกลยุทธ์ พื้นฐานของการปฏิรูปกลยุทธ์องค์กรและการดำเนินธุรกิจเชิงรุก

·       เรียนรู้เครื่องมือแก้ปัญหาเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ Improvement Trigger

10.45 – 12.00 ·       TOWS Model  เรียนรู้โมเดลการคิดกลยุทธ์เชิงรุก
13.00 – 14.30 ·                                 Workshop: แก้ปัญหาเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์!
14.45 – 16.00 ·       เรียนรู้เครื่องมือ Theory of Change เพื่อวางแนวทางการประยุกต์ใช้งานในงานด้านต่างๆ

·       ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study

·       สรุปประเด็นการเรียนรู้ 

 

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา WORKSHOP

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เกี่ยวข้องในระดับบริหาร จำนวน 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE