ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

ความสามารถในการสานสัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจสมัยใหม่เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการแข่งขัน บุคคลากรจึงควรเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า สร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและการบริการของบริษัท และเพื่อให้ลูกค้าจงรักษภักดีต่อแบรนด์ของเราตลอดจนถึงการบอกต่อแบบปากต่อปากในวงสัมพันธ์ของลูกค้า

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญ
  2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและที่สามารถที่นำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ
  3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกการคิดแก้ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กร

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล

ลักษณะของการอบรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและกระบวนการจัดการกับปัญหา การบรรยายเน้นเรื่องความตระหนัก เพิ่มMindset และการมีส่วนร่วม อันเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการทำให้การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้เกิดขึ้น ส่วน  Workshop จะทำให้ผู้อบรมเห็นภาพอย่างชัดเจนด้วย ฝึกปฏิบัติทักษะ ในส่วนการติดตามผล วิทยากรจะใช้วิธีการให้ผู้อบรมกลับไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและส่งข้อมูลให้วิทยากรประเมินหลังจากการฝึกอบรมแล้วประมาณ 3 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรด้วย)

หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับกลาง และผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่การทำงานเกียวข้องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:30 น. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และปัญหาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผิดพลาด

·     แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก

·     ความสำคัญของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

·      เป้าหมายของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก

·     การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่นำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive Advantage)

·      องค์ประกอบหลักของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ ตามแนวทางของ Lawson-Body และ Limayem

2 10:40-12:00 น. หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกให้ประสพความสำเร็จ

·     หลักการ 8 ประการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก

·     คุณค่าและระดับความพึงพอใจของลูกค้า Kotler.

Mini Workshop : ค้นหาคุณค่าของสินค้าและบริการขององค์กร

3 13:00-14:30 น. หลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกให้ประสพความสำเร็จ (ต่อ)

·    ระดับและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า

·     รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Kotler

·      อิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก

·      แนวทางการรักษาลูกค้า

·     แนวทางการออกแบบกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก

·     การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย

-Differentiating VS Undifferentiating VS Market Concentration

Mini Workshop: ฝึกออกแบบกลยุทธ์การตลาดและกำหนดเลือกกิจกรรมการตลาดที่จะนำมาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

 

4 14:45-16:00 น. Mini Workshop (ต่อ) : ฝึกออกแบบกลยุทธ์การตลาดและกำหนดเลือกกิจกรรมการตลาดที่จะนำมาใช้ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ Wrap up เน้นย้ำ Customer Care  Mindset ให้กับผู้อบรม

 

วิธีการฝึกอบรม               บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม        ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม       ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติ 40

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

  •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE