Infographic vector created by rawpixel.com - www.freepik.com

 

โดย     ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

วิทยากร,ที่ปรึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัย

วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy

 

 ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม

แนวความคิดการจัดการประสิทธิภาพส่วนบุคคลมีความสำคัญโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององค์กรโดยรวม หากพนักงานในองค์กรมีความสามารถในการจัดการประสิทธิภาพด้วยตนเองแล้วจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ (Performance Measurement) การตั้ง KPI รูปแบบต่างๆ ขององค์กร
  2. สร้างให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาตนเอง การสร้าง Mindset และแรงจูงใจการเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่ต้องการสร้างประสิทธิภาพส่วนบุคคล
  3. ผู้เข้าอบรมเข้าประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงาน การปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น การเพิ่มประสิทธิภาพการคิด การพูด การฟัง
  4. ผู้อบรมเข้าใจใน Career Path สามารถตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลได้

ลักษณะของคอร์สอบรมเริ่มจากทำให้ผู้อบรมเข้าใจถึงหลักการประเมินประสิทธิภาพ การตั้ง KPI ให้เข้าใจถึงบริบทขององค์กรก่อนแล้วจึงเชื่อมโยงเข้าสู่ประสิทธิภาพส่วนบุคคล ช่วงแรกมุ่งเน้นการสร้าง Mindset การสร้างสมาธิและแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ในช่วงบ่ายว่าด้วยปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น การขจัดข้อขัดแย้ง และการติดต่อสื่อสารที่ดีเพราะมีส่วนสำคัญทำให้ประสิทธิภาพของตนเองดีขึ้น การวางแผนและการจัดการประสิทธิภาพ ช่วงสุดท้ายว่าด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง โดยดูจาก Career Path ฝึกให้ผู้อบรมรู้จักการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล

และการประเมินประสิทธิภาพของตนเอง มี Mini Workshop การตั้งเป้าหมาย-วิธีการ-การประเมินประสิทธิภาพส่วนบุคคล

หัวข้อการฝึกอบรม

Session ช่วงเวลา รายละเอียดเนื้อหา
1 9:00-10:15 น. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ

·        แนวความคิดการประเมินประสิทธิภาพ (Performance Measurement) รูปแบบต่างๆ

·        การตั้ง KPI รูปแบบต่างๆ ขององค์กร

·        การประเมินประสิทธิภาพองค์กร สิ่งที่องค์กรต้องการ และที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพบุคคล

·        สภาพแวดล้อมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง

2 10:30-12:00 น. การสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตนเอง

·        การสร้าง Mindset และแรงจูงใจพื้นฐาน ในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่ต้องการสร้างประสิทธิภาพส่วนบุคคล (Personal Management)

·        การสร้างสมาธิ และการสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคล

3 13:00-14.45 น. การเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

·        ประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงาน

·        การปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น การขจัดข้อขัดแย้ง

·        การติดต่อสื่อสาร การคิด การพูด การฟัง

·        Mini Workshop เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร

4 15:00-16:30 น. การวางแผนและการจัดการประสิทธิภาพ

·        การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง และการพิจารณา Career Path

·        วิธีการการตั้งเป้าหมายและวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล

·        การประเมินประสิทธิภาพของตนเอง

·        Mini Workshop การตั้งเป้าหมาย-วิธีการ-การประเมินประสิทธิภาพส่วนบุคคล

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม        ผู้เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม       ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                            ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE