ที่มาและความสำคัญ

การบริหารจัดการระบบการประเมิน​ผลการปฏิบัติ​งานนั้นมีความสำคัญในการบริหารงานอย่างยิ่ง จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฎิบัติงานนั้นก็เพื่อวัดผลศักยภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งการประเมินผลนี้จะอิงจากคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งเป็นหลัก เพื่อให้ทราบว่าพนักงานปฎิบัติงานได้หรือไม่ ดีกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้าย การปรับฐานเงินเดือนหรือพิจาณาโบนัส ซึ่งมันสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิผลของงานได้ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ทุกคนในบริษัทรู้ถึงศักยภาพของตัวเองและรู้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทด้วย หากไม่มีการประเมิลผลการทำงานเราอาจไม่รู้ว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แต่เมื่อเห็นผลแล้วก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นการพัฒาศักยภาพให้สูงยิ่งขึ้นต่อไปได้อีก

หลักสูตรจึงนี้ถูกออกแบบเพื่อ มุ่งไปที่การช่วยทำให้ องค์กรและผู้บริหารพนักงานบริการมีความรู้และหลักการในการบริหารและออกแบบระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ได้จริง

วัตถุประสงค์  

  1. ผู้อบรมได้ปรับ Mindset ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าในสังคมยุคดิจิตอล
  2. ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และปรัชญาการบริหาร อย่างลึกซึ้งจนสามารถออกแบบรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้
  3. ผู้อบรมได้ฝึกทักษะการสื่อสารที่ดีจนสามารถทำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการและการจัดระเบียบหลักสูตร (Method and Organization)

การอบรมในส่วนแรกจะมุ่งถึง “การปรับทัศนคติให้ผู้เรียนให้ความเข้าใจในบริบทของการบริหาร” เน้นความเข้าใจมุมมองของตนเอง ความคาดหวังขององค์กร มุมมองของลูกค้าและธุรกิจ หลังจากนั้นมุ่งเน้นไปที่ ผู้ร่วมอบรมมีวิธีการบริหารจัดการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตารางการอบรม

ช่วงเวลา รายละเอียด
09:00 – 10:30 ·       หลักของการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Covid-19 “POSDCORB”

·       แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน

·       จุดประสงค์ของการประเมินผลการปฎิบัติงาน

§   เพื่อวัดผลศักยภาพการทำงานของพนักงาน

§   เพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้าย

§   เพื่อปรับฐานเงินเดือนหรือพิจาณาโบนัส

§   เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

§   เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดแข็ง

·       หลักการสำคัญในการประเมินผล

·       ระบบการประเมินผลการปฎิบัติงาน

§    การประเมินส่วนข้อมูลบุคคล (Personal Data)

§    การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Evaluation)

§    การประเมินสมรรถนะ (Competency Evaluation)

§    การประเมินผลทางเจตคติ (Attitude Evaluation)

10:45 – 12:00 ·       กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน

·       การตั้งหลักเกณฑ์ของการประเมินผล เพื่อเกิดการยอมรับร่วมกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

·       แนวทางการกำหนดระยะเวลาการประเมิน

·       หลักในการสร้างเครื่องมือการประเมินผลที่ดีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

·       การกำหนดดัชชีชีวัดเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับทิศทางหรือเป้าหมายขององค์กร

13:00 – 14:30 ·       หลักการออกแบบการประเมินผลแบบ 360 องศา

§    การประเมินจากหัวหน้างาน

§     การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน

§     การประเมินจากผู้ใต้บังคับบัญชา

§     การประเมินจากแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

§     การประเมินจากฝ่ายบุคคล

§    ,การประเมินผลตัวเอง ทุกผล

·       หลักการประเมินผลขั้นสุดท้าย

·       WORKSHOP  “ฝึกปฎิบัติการออกแบบเครื่องมือประเมินผลแบบ 360 องศา

14:45 – 16:00 §    ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study

§  สรุปประเด็นการเรียนรู้

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน จำนวนประมาณ 30 คน

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 40 : ปฏิบัติ 60

บรรยาย                             ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ   เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 

Please follow and like us:
SHARE