Background vector created by freepik - www.freepik.com

โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ  

คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจ

 

 

หลักการและแนวคิด 

ในปัจจุบันการตลาดได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันของยุคที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานของราชการที่ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการและความคาดหวังที่เปลี่ยนไป
ดังนั้นการตลาดพื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ ถือเป็นหัวใจสำคัญองค์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่จะนำไปประกอบการวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ นำพาบุคลากรขององค์กรทุกระดับในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรให้มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของผู้บริโภค ท่ามกลางการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและความเปลี่ยนแปลงของการตลาด
2. เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของการตลาดและวิธีทำการตลาด
3. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทางการตลาดและการลำดับความสำคัญของแต่ละงาน
4. เพื่อให้สามารถจัดทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและนำไปใช้อย่างมีผลลัพธ์ต่อองค์กร

เนื้อหาการอบรมประกอบด้ว
 ความหมายและความสำคัญของการตลาด
 แนวคิดการตลาดสมัยใหม่
 กระบวนการบริหารการตลาด
 ส่วนผสมการตลาด : Marketing Mix คืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไม่ต้องคำนึงถึง: 4Ps, 5Ps, 7Ps
 การวางแผนการตลาด
– แผนการตลาดมีกี่แบบ
– เลือกใช้แผนแบบใดกับสถานการณ์ใด
– ประยุกต์ใช้อย่างไร
 พฤติกรรมผู้บริโภคต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
 การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการบริหารและการบริหารการตลาด
 ความหมายของ “ลูกค้า”
 กลยุทธ์ในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 ลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่ อย่างไหนสำคัญกว่า และควรจัดการแต่ละกลุ่มอย่างไร
 กลยุทธ์การตลาด :รูปแบบของกลยุทธ์
 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการแข่งขันในธุรกิจบริการ
 ลู่ทางและโอกาสในการทำ Co –Marketing กับแบรนด์ดัง
 สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการทำการตลาดด้วยต้นทุนต่ำ
 วิเคราะห์กรณีศึกษา และลงมือวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้เข้าใจถึงหัวใจของการบริหารการขายเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด

Course Fame work

หมายเหตุ:
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาของหลักสูตร :   1 วัน (6ชม.)

สถานที่ในการอบรม :   ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ

แนวทางที่ใช้ในการอบรม
แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติ 40
บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น
การเสวนาตีความ วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE