Business photo created by mindandi – www.freepik.com

โดย

ดร.ภูดิท มิตรภักดี

Knowledge Castle Training Academy

 

หลักการความสำคัญ

Knowledge Management หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า  KM คือแนวทางการบริหารแนวทำงานภายในองค์กรเพื่อทำาให้เกิดการนิยามความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร(KM) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มโอกาสในการยกระดับองค์กรให้สูงขึ้น พร้อมรับมือสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และวิธีการใช้งานเครื่องมือการจัดการความรู้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนปฏิบัติการ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ในองค์กร
 3. เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) และการจัดการความรู้(Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การใช้เครื่องมือจัดการ วมทั้งการจัดความรู้ ทำแผนปฏิบัติการความรู้ในองค์กร
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขาใจในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) และการจัดการความรู้(Knowledge Management) และการนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมายและความสำคัญของความรู้
 • ประเภทของความรู้ (Tacit VS Explicit)
 • มุมมองในการจัดการความรู้ (BoK / PoK / CoP )
 • หลักการเบื้องต้นของการจัดการความรู้
 • ขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องการจัดการความรู้
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค
 • วงจรความรู้ (Knowledge Spiral : SECI Model)
 • องค์ประกอบ 4 ส่วนในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • วินัยการเรียนรู้ของ Peter Senge
 • วิถีสู่องค์กรอัจฉริยะ
 • สรุปสาระการอบรม

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรม/ ระดมสมอง / การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน/ นำเสนอความเห็น 30 %
 • กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์30 %

ใช้การอบรมในลักษณะรูปแบบการเรียนรู ้แบบผู้ใหญ่(AdultLearning) โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้คิด แสดงออก เสนอความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นภาพที่แท้จริง อันจะนำไปสู่การประยุกต์ และปรับใช้ในในการปฏิบัติงานได้อย่างทันที

สื่อการอบรม

 • Power Point
 • Worksheet
 • Case study
 • Clip VDO

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร

การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 วัน (09.00 น. – 16.00 น.) โดยการอบรมจะประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎีและหลักการ กิจกรรมปฏิบัติการกลุ่มและการฝึกประยุกต์ความรู้จากการฝึกอบรม ความท้าทายหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน(ตามความเหมาะสม)

วิธีการดาเนินหลักสูตร

 1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กรเนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการ เฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม
 2. เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่างเพื่ออธิบายสรุป(wrap up) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปใช้ต่อไป

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี40% : ปฏิบัติ60%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป“มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น“ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (AdultLearning & ExperientialLearning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม การตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยวการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และการนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
SHARE