Flyer vector created by macrovector_official - www.freepik.com

ออกแบบหลักสูตรโดย

อาจารย์พีรณัฏฐ์  กาพย์กลอน (โค้ชแจ๊คกี้)

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการทางธุรกิจ

ประสบการณ์กว่า 15 ปี

 

 

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร :

จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการยกระดับผลการปฏิบัติงาน และการเพิ่มผลผลิตในองค์กรธุรกิจที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาที่สำคัญของแต่ละองค์กรกำลังเผชิญอยู่คือเรื่อง “แนวคิดการทำงานที่มีประสิทธิผล” ของคนในองค์กรที่ยังต่ำกว่ามาตรฐาน ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงระดับปฏิบัติการ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ส่วนใหญ่มาจากการขาดการพัฒนา และปลูกฝัง “กระบวนการคิดที่เป็นระบบและจริงจัง” ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการทำงานในแทบทุกจุด เนื่องจากกระบวนการคิดถือเป็น “จุดเริ่มต้นของการทำงาน” หากเริ่มต้นได้ถูก และดี ก็จะทำให้กระบวนการที่เหลือดีและมีคุณภาพตามไปด้วย

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Systematic & Structural Mindset – ทำงานอย่างไรให้ตอบโจทย์ลูกค้า…เข้าตานาย…ถูกใจกรรมการ!” เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ด้านการพัฒนา “กระบวนการคิดเชิงระบบ ที่มีตรรกะ ผสานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อออกแบบโครงสร้างของงานทุกชิ้น ทุกขั้นตอนก่อนลงมือทำงานจริง” ทำให้ได้ภาพตัวแบบ (Model) ของงานที่จะทำนั้นชัดเจน ลดการตกหล่น ลดการ Rework และ Reprocess งาน ส่งผลให้ประสิทธิผลโดยรวมขององค์กรสูงขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรใหม่ หรือองค์กรที่ยังไม่ค่อยมีระบบการทำงานที่ชัดเจนนัก หน่วยงานใหม่ หรือลักษะณะงานด้านการออกแบบโครงการ หรือระบบงานใหม่ๆ ทุกมิติ ทุกภาคส่วน

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรู้ตามระดับความลึก :

Package – S (1 วัน) : มุ่งเน้นความเข้าใจทฤษฎี และหลักการฯ

 • โปรแกรมเรียนรู้ขนาดกระทัดรัด เน้นการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning
 • สัดส่วน Activities : Lecture : Case Study & Practice : Coaching Assignment & Follow up เป็น 50:30:20:0
 • เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน จำกัดจำนวนผู้เรียนไว้ (Attendee per class) < 20 ท่าน
 • กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ (โดยเฉพาะกลุ่มพัฒนาระบบงาน, งานโครงการ ที่ไม่ใช่ลักษณะงาน Routine)
 • รายละเอียดเนื้อหา โปรแกรมมีดังนี้ ;
Time Learning Program
09.00 – 10.00
 • เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้
 •  Act-1 : วิเคราะห์ Mode การทำงานปัจจุบัน
 •  ทำงานแบบไหน…ที่ลูกค้าเบื่อหน่าย เจ้านายก็เอือมระอา
 •  Structural Mindset ฐานการคิดผลิตงานที่มีประสิทธิผล
 •  Act-2 : สั่งงานอย่างไร…ไม่ได้งาน
10.00 – 10.15 พักเบรกชา-กาแฟ
10.15 – 12.00
 • Act-2 : สั่งงานอย่างไร…ไม่ได้งาน (ต่อ)
 • แนวคิด Structural Mindset : กระบวนการสั่งงาน และรับงานโจทย์งาน
 • Case Study : ฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูด (Empathic Hearing)
 • การทวน และประเมินโจทย์งานที่ได้รับมา
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00
 • Case Study : วางแผนงานอย่างไร…ไม่ได้งาน
 • Act-3 : ภารกิจพิชิตล้าน
 • ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities และ Case Study
 • แนวคิด Structural Mindset : กระบวนการคิด และออกแบบ
 • แนวคิด Structural Mindset : กระบวนการวางแผน และนำเสนองาน
15.00 – 15.15 พักเบรกชา-กาแฟ
15.15 – 16.30
 • สรุปแนวคิด หลักการ Structural Mindset และแนวทางการประยุกต์ใช้
 • กระบวนการสั่ง, รับ และประเมินโจทย์งาน
 • กระบวนการคิด และออกแบบโครงสร้าง/กรอบงาน
 • กระบวนการวางแผน และนำเสนองาน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: (ผลลัพธ์หลังการอบรม)

 1. เข้าใจ และเห็นภาพการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลพร้อมผลกระทบต่องานและองค์กรในภาพรวม
 2. เข้าใจหลักการ เทคนิค การมอบหมาย และรับโจทย์งานอันทรงประสิทธิผล
 3. เข้าใจหลักการ เทคนิคการออกแบบกรอบ และโครงสร้างระบบงานที่มีประสิทธิผล
 4. เข้าใจหลักการ และกระบวนการวางแผนงานจากภาพแผนงาน (Action Plan) ลึกไปสู่แผนปฏิบัติการ (Session Plan)
 5. เข้าใจหลักการ และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งาน

Package – M (2 วัน) : มุ่งเน้นความเข้าใจทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจากงานจริง

(ปรับตามความต้องการของลูกค้า)

 • Package – L (3 วัน) : มุ่งเน้นความเข้าใจทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจากงานจริง พร้อมการ Coach และ Mentor ในโจทย์การทำงาน หรือโครงการที่ได้รับมอบหมายจริง
 • (ปรับตามความต้องการของลูกค้า)

อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา:

Flip Chart, กระดาษ Post-it, ปากกาเขียน White board

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                 วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE