Key Highlights:

 •  เข้าใจกระบวนการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • ค้นหาสาเหตุของปัญหากระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ The 5i Approach to  Problem Solving
 • วางพื้นฐานความเข้าใจและแนวพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Problem) 6 sigma DMAIC  และPDCA Problem solving method
 • เครื่องมือสำหรับการคิดเชิงตรรกะและเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงระบบ Fish bone (Cause & Effect Diagram)
 • ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ
 • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวิเคราะห์คุณค่าและตัดสินใจวางแผนงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานของตนและองค์กรได้

หลักการและแนวคิด

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการทำงานให้กับพนักงานแต่ละคนให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และสร้างให้พนักงานมีคุณลักษณะพึงประสงค์ขององค์กรให้ได้ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะต้องทำความเข้าใจและหาสาเหตุที่แท้จริงได้ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Logical Thinking มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะการมี Logical Thinking ในการทำงาน จะช่วยให้ผู้ร่วมงานมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ มีการแยกแยะประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน  Logical Thinking เป็นทักษะพื้นฐานของทักษะการคิดทั่วไป logic มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า logos ซึ่งแปลว่าการแสดงความคิดออกมาเป็นคำพูด การพูด เหตุผล สมมุติฐาน สุนทรพจน์ logic หรือ ตรรกะ จึงเป็นกระบวนการของการใช้เหตุผลที่จะช่วยบอกเราว่าอะไรก่อนอะไรหลัง เพื่อประเมินถึงข้อสรุป ว่าถูกต้องหรือไม่

หลักการคิดที่เป็นพื้นฐานของ Logical Thinking ก็คือ MECE (Mutually Exclusive Collectively Exhaustive) หมายถึง สภาพการณ์ที่ไม่มีตกหล่นซ้ำซ้อน โดยการคิดจากมหภาคไปสู่จุลภาคแล้วพิจารณาความเชื่อมโยงที่มีต่อกัน เช่น ในการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบในองค์กรจะใช้ MECE เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ Logical Thinking จึงหมายถึง ความสามารถในการคิดหาเหตุผล จากความเชื่อ หลักฐาน หรือข้ออ้างที่มีอยู่แล้วนำมาเชื่อมโยงเป็นข้อสรุป เป็นการกระตุ้นให้เราใช้สมองทั้งสองซีกคือ ความคิดวิเคราะห์กับการใช้ความจำได้อย่างสมดุลกันเพื่อนำมาช่วยแก้ปัญหาหรือตัดสินใจในชีวิตประจำวันและในการทำงาน

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรในปัจจุบันคือ บุคลากรขาดหลักและทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง ทำให้ผลผลิตโดยรวมขององค์กรลดต่ำลงอย่างมี ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ให้กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาและแก้ปัญหาขององค์กรในด้านต่างๆ มาทดแทนการคิดแก้ปัญหาที่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆ ที่เคยชินด้วยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน การบริหารการขายขององค์กร โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทฤษฎีการทำงานของสมองและกระบวนการคิดเชิงตรรกะของมนุษย์ ซึ่งมีผลต่อการแก้ปัญหา
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของการคิดเชิงตรรกะ
 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้ใช้ความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวในการทำงานและหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้พนักงานแต่ละคนมีแนวคิดในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเข้าใจกับงานที่ได้รับและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดกระบวนการคิดเชิงตรรกะเพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือและเทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาของการคิดเชิงตรรกะ
 2. มีความสามารถในการหาเหตุผลเพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวในการทำงานและหาแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ ต้องการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานให้ได้เหมาะสม
 2. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการยกระดับงานบริหารการขายตนเองสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน
 3. ภาคการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบเครื่องมือการศึกษาสมัยใหม่

โครงสร้างหลักสูตร

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีประกอบด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันเอง รวม 6 ชั่วโมง ดังนี้

แนวการดำเนินงาน                              หัวข้อวิชา ชั่วโมง ครั้ง (วัน)
บรรยาย                 1) เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ

2) ประยุกต์แนวความคิดเชิงตรรกะเข้ากับการทำงาน

 

5
เวิร์กช็อป             กิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงตรรกะ ด้วย Fish bone

(Cause & Effect Diagram)

1

 

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

ส่วนที่1)  เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ

 • การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา
 • ความหมายของการคิด (Thinking Concept)
 • องค์ประกอบของการคิด
 • ความหมายของการคิดเชิงตรรกะ
 • Logical Thinking theory : Golden Circle theory

ส่วนที่2)  ประยุกต์แนวความคิดเชิงตรรกะเข้ากับการทำงาน

 • ค้นหาสาเหตุของปัญหากระบวนการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาเชิงระบบ The 5i Approach to Problem Solving
 • พื้นฐานความเข้าใจและแนวพัฒนาการแก้ปัญหาเชิงระบบ (Systematic Problem) 6 sigma DMAIC และPDCA Problem solving method
 • เครื่องมือสำหรับการคิดเชิงตรรกะและเทคนิคการแก้ปัญหาเชิงระบบ Fish bone (Cause & Effect Diagram)

Workshop1 : กิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงตรรกะ ด้วย Fish bone (Cause & Effect Diagram)

หมายเหตุ:

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และสถานที่ดูงาน ตามความเหมาะสมและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ระยะเวลาของหลักสูตร

1วัน (6ชม.)

 สถานที่อบรม   :         ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

 แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติ 40

บรรยาย                               ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด       ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                   วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

วิทยากร  

 อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ  คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจ

Please follow and like us:
SHARE