บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

หลักสูตรนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนให้สามารถจำแนกแจกแจงองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหารากของต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างกระจ่างก่อนจะสรุป อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการใช้รูปแบบการทำสอนและการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์(Analytic Thinking Practice) ให้เกิดความตระหนักรู้ โดยอาศัยกระบวนการโค้ชคอยทำหน้าที่สร้างการตื่นรู้ (Self-Awareness) ซึ่งการเรียนรู้แนวนี้นั้นจะช่วยทำให้ผู้เรียนได้คิด พูด และลงมือทำแบบฝึกหัดฝึกการคิดวิเคราะห์และกิจกรรมด้วยตัวเองและร่วมกับผู้อื่น จนเกิดการตระหนักรู้ จนสามารถสร้างประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เมื่อเจอสถานการณ์จริง” ซึ่งประเด็นสำคัญใช้ในการพัฒนานั้น ได้แก่

 • การเรียนรู้เท่าทันกระบวนการรับรู้ของมนุษย์
 • การใช้เหตุผลเชื่อมโยง แยกแยะสิ่งที่ไม่จริง หรือ เสมือนจริง ออกจาก สิ่งที่เป็นจริง
 • การตึความข้อมูล
 • การประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆเพื่อการตัดสินใจ
 • ทำให้เขามีหลักคิดที่ถูกต้องและแยบคาย รอบคอบ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถแสดงศักยภาพในการคิดออกมาอย่างเต็มกำลัง

หลักการ/แนวคิด

“ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เพราะความคิดจะนำไปสู่การกำหนดค่านิยม ทัศนคติ การแสดงออกทางพฤติกรรม และความรู้สึกต่าง ๆ ทำให้ความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวให้กับคนหรือองค์กรนั้นได้ ดังนั้นองค์กรที่มุ่งสู่อนาคตจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดให้กับคนเป็นอันดับสำคัญที่สุด การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นมีบทบาทสำคัญในการแจกแจงองค์ประกอบของประเด็นที่สนใจหรือปมปัญหาแล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหารากของต้นเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถเข้าใจประเด็นหรือปมปัญหานั้นอย่างกระจ่างก่อนจะสรุป อันจะนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม จนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ศักยภาพขององค์กรในปัจจุบัน และมองภาพอนาคตขององค์กรได้ไกลขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการแก้ปัญหา
 • ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อการตัดสินใจ
 • ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างนักกลยุทธ์ โดยสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาการทำงานตามบริบทสถานการณ์ต่างๆได้

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมายและความสำคัญและประโยชน์ ของการคิดวิเคราะห์สำหรับนักวางกลยุทธ์
 • การคิดวิเคราะห์ที่บิดเบี้ยวของสมอง
 • เข้าใจองค์ประกอบของการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ Fish Bone diagram
  • การตีความ-ความเข้าใจในเรื่องที่จะวิเคราะห์-ความช่างสังเกตและการตั้งคำถาม-ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล

 • หลักการคิดเชิงวิเคราะห์และตรรกะวิบัติ
 • การคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์
  • ชี้ชัดในปัญหาและเป้าหมายกลยุทธ์
  • วิเคราะห์ความน่าจะเป็น
  • วิเคราะห์ความเป็นไปได้
  • วิเคราะห์ผลกระทบ
  • การประเมินสถานการณ์ 3 สภาวการณ์
   • สภาวะที่แน่นอน (Certainty)
   • สภาวะไม่แน่นอน (Uncertainty)
   • สภาวะเสี่ยง (Risk)

 • การหาทางเลือกเพื่อการวางแผนกลยุทธ์
 • กระบวนการ 4 ขั้นตอนของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • ความแตกต่างของการคิดวิเคราะห์เชิงอนาคตและการคิดวิเคราะห์เชิงกำไร-ขาดทุน
 • การพัฒนานิสัยการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนักกลยุทธ์

กิจกรรมที่นำมาใช้ฝึกอบรม (Workshop & Activities)

หัวข้อกิจกรรม 1 

ฝึกคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนำไปสู่การแก้ปัญหา

Fish Bone diagram

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม:

 • เพื่อทำให้ผู้เรียนฝีกการคิดวิเคราะห์แจงแจงถึงต้นเหตุ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆอันเป็นพื้นฐานของการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เพื่อให้ผู้เรียนได้หลักการคิดวิเคราะห์ และตีความจนสามารถมองเห็นภาพย่อย และภาพรวมของสถานการณ์ได้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพอสังเขป

 • จัดแบ่งกลุ่มย่อยประมาณ 5-10 คน/กลุ่ม
 • ให้ผู้เรียนให้กำหนดประเด็นปัญหาที่พบในการทำงานจริง จากนั้นช่วยกันระดมความคิดวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย ค้นหาสาเหตุหลักของปัญหา
 • ให้ระดมความคิดช่วยกันหาทางเลือกที่ดีที่สุด
 • เมื่อได้ทางเลือกแล้วให้กำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการคลี่คลายปัญหานั้นให้ดีขึ้น

 (เอกสารแบบฟอร์มการสรุปประเด็นสำคัญ)

เอกสาร / อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • กระดาษ
 • ดินสอหรือปากกา

ประเด็นสำคัญของกิจกรรม

 • การตระหนักรู้ความสำคัญในการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดและกว้างขวาง ครบทุกมิติ
 • การฝึกให้มีหลักคิดที่ละเอียดรอบคอบ และแจกแจงจนกระจ่างทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ครบถ้วน จนทำให้ตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง มาขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 • การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม จะต้องมาจากการตัดสินใจที่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหลักอ้างอิง

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ไม่จำกัด
 • จับกลุ่มเพื่อให้เกิดความสะดวกในการแลกเปลี่ยน

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
 • ผู้เรียนเปลี่ยนความคิดมาให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลที่กระจ่างชัดเพื่อเป็นหลักฐานในการตัดสินใจ
 • ผู้เรียนมีเทคนิควิธีคิดที่ถูกต้องและทรงประสิทธิภาพ

แนวทางการฝึกอบรม (Learning Method)

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 40% : ปฏิบัติ 60%

 • บรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด

ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ

เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น

 • การเสวนาตีความ

ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 

 

วิทยากร :   วิทยากรประจำสถาบัน

Please follow and like us:
SHARE