หลักการและเหตุผล

ในทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่เสมอ  การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารความเสี่ยง คือ การทำความเข้าใจความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางต้นทุน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด

หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านกาบริหารต้นทุนธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ

 วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารต้นทุน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
 2. เพื่อสามารถวิเคราะห์สถานณะการของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ
 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ

 เนื้อหาการอบรม

 • ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนของกิจการ
 • ต้นทุนคืออะไร โครงสร้างต้นทุนในมุมมองต่างๆ
 • เหตุผลที่ต้องลดต้นทุน
 • กลยุทธ์การลดต้นทุน
 • เป้าหมายการลดต้นทุน
 • วิธีการประเมินสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
 • การทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลดต้นทุน
 • การนำ DMAIC Frame work มาใช้เป็นหลักการในการดำเนินการลดต้นทุน
 • การนำ 3 M (Muri Muda Mura) และ 7 Waste มาใช้เพื่อค้นหาปัญหา
 • การนำ KPI มาใช้เพื่อชี้วัดและประเมินสภานการณ์เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานของกระบวนการในปัจจุบัน
 • การนำ Cause-Effect Diagram มาใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาที่เกิดขึ้น
 • แนวทางการปรับปรุงโดยอาศัยเครื่องมือของ Lean and JIT Components อาทิ Visual Control – 5S’ s)
 • แนวทางควบคุมกระบวนการให้อยู่ภายใต้ขอบเขตการควบคุม และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ Run chart และ PDCA

 • Work Shop: ฝึกการลดต้นทุนการทำงาน โดยให้ผู้เรียนระดมความคิดเพื่อปรับปรุงการทำงานงานจริง

กลุ่มผู้เข้าอบรม

 • ผู้นำและผู้บริหารขององค์กร
 • บุคลากรในระดับหัวหน้างาน
 • พนักงานทั่วไปที่มีความสนใจ

Business Model ที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย

 

       

 

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

       

Please follow and like us:
SHARE