Key Highlights:

 • หลักการตั้งเป้าหมายองค์กรและบริหารทีมเพื่อชนะใจลูกค้า

▪ ความสำคัญและคุณค่าของเวลาของการบริหารเวลาเพื่อสมดุลยของการทำงานและชีวิต

▪ การบริหารการจัดลาดับความสำคัญของงาน (Work Priority ) และกำหนดเวลาให้เหมาะกับตนเอง

▪ เทคนิควิธีการวางกลยุทธ์การทางานเป็นทีมและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

▪ วิธีการแปลงแนวคิดสู่ภารกิจย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ บรรลุภารกิจ และเพื่อชนะใจลูกค้าและทุกคนในองค์กร

▪ แนวทางในการบริหารทั่วไปและการทางานภายใต้ ปัจจัยการผลิตและศักยภาพที่แท้จริงขององค์กร

▪ แนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่ทุกคนช่วงชิงลูกค้าทั้ง On ground และ On line ทาให้คู่แข่งของเราเพิ่มจำนวนขึ้นมากมาย ผลกระทบทางธุรกิจสามารถเกิดขึ้น ได้จากการปรับตัวเพียงเล็กน้อยของผู้คนในระบบเศรษฐกิจทำให้คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก การทางานร่วมกันเพื่อสร้างธุรกิจกลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้น ได้จากคนเพียงคนเดียว และยิ่งไปกว่านั้น ธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่ขายสินค้า แต่คือการขายความพึงพอใจให้ลูกค้า บุคลากรทุกคนในองค์กรจึงต้องร่วมมือกัน สร้างสินค้าและบริการที่ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ และช่วยเหลือลูกค้าให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังการขายและมีความสุขในในการทำงาน

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรให้มีความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. เพี่อสร้างทีมงานให้มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน และมองเป้าหมายที่ได้รับเป็นเรื่องที่ท้าทาย มุ่งมั่นที่จะบรรลุความสำเร็จ
 2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) อย่างมืออาชีพ
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การบริหารทั่วไปและการวางกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้แก่องค์กร
 4. เพื่อเรียนรู้การบริหารการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างทีมงานที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและรักษาข้อได้เปรียบทางธุรกิจให้กับองค์กร
 5. เพื่อพัฒนาให้ทีมงานแต่ละคนสามารถสร้างคุณค่าของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์
 6. เพื่อพัฒนาให้ทีมงานแต่ละคนสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. เพื่อส่งเสริมให้ทีมงานแต่ละคนสามารถค้นหาแนวทางในการทางานที่เป็นแนวทางของตัวเอง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมผู้เข้าร่วมอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารทั่วไปและการบริหารการทางานเป็นทีมด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ จนสามารถเลือกใช้แนวคิดที่เหมาะสม เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานที่ตนรับผิดชอบ

2. เข้าใจเพื่อนร่วมงานและสามารถทำางานร่วมกับแผนกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริง

 1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารและการทางานร่วมกันทางยุทธศาสตร์เพื่อพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 1. ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการที่สนใจและมีวิสัยทัศน์ ต้องการนำความรู้ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารและการขายไปประยุกต์ใช้งานให้ได้เหมาะสม
 2. หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่ต้องการยกระดับงานบริหารของตนเองสู่การเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 3. ภาคการศึกษาที่ต้องก้าวให้ทันกับรูปแบบเครื่องมือการศึกษาสมัยใหม่
 4. หัวหน้างานและพนักงานที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

ส่วนที่ 1: กลยุทธ์การเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

 • กับดักของเวลาและความคิดที่สกัดกั้น ศักยภาพของตนเอง
 • ความสำคัญและคุณค่าของเวลาของการบริหารเวลาเพื่อสมดุลของการทำงานและชีวิต

Workshop1: ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือ The Wheel of Life การค้นหาสมดุลของชีวิตและการการทำงาน และ DISC

 • คุณสมบัติพนักงานที่องค์กรต้องการ (Value of SITEM)
 • หลุมพรางของการทำงานร่วมกันที่พบบ่อย
 • แนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
 • เข้าใจกระบวนการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารและการทำงาน
 • การประยุกต์ Goal Setting toolมาใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์, ภารกิจ และ การกำหนดเป้าหมายขององค์กร
 • SOAR Model: การบริหารทั่วไปและการบริหารกลยุทธ์ภายใต้ ปัจจัยต่างๆและศักยภาพที่แท้จริงขององค์กรเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
 • แนวทางในการบริหารทั่ว ไปและการทางานภายใต้ปัจจัยการผลิตและศักยภาพที่แท้จริงขององค์กร
 • GROWTH Framework: วิธีการแปลงแนวคิดสู่ภารกิจย่างเป็นรูปธรรม
 • แนวทางปฏิบัติเพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผลทฤษฎี Time Matrix การบริหารความเร่งด่วน
 • การบริหารการจัดลาดับความสำคัญของงาน ( Work Priority ) และกำหนดเวลาให้เหมาะกับ
 • การบริหารเวลาเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพและการปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสมดุลของชีวิต
 • ECRS : เทคนิคการลดความขั้นตอนยุ่งยากในการทำงานอย่างเป็นระบบ

Workshop 2:  กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม “นับเลข” เพื่อการเรียนรู้สื่อสารทั้ง วัจนภาษา และ อวัจนภาษา ภายใต้ข้อจากัดและ ความแตกต่าง รวมถึงการเอาชนะใจตนเอง, ความอดทนและรู้จักการอภัย การพร้อมปรับตัวอย่างอย่างรวดเร็ว และการจัดการกับปัญหาด้วยความเข้าใจ

ส่วนที่ 2: กลยุทธ์การรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา

 • เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
 • เทคนิควิธีการวางกลยุทธ์การทำงานเป็นทีมและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดสร้างสรรค์
 • เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า (Finding Customer’s Needs)
 • กลยุทธ์การรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหา
 • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ (Building Rapport & Trust)

Workshop 3: กิจกรรม “พันธสัญญา” (Value of SITEM) เพื่อเรียนรู้การประกาศเป้าหมายและการสนับสนุนผู้อื่นการให้กาลังใจและการนาเอาความคิดในเชิงบวกมาใช้จนเป็นลักษณะชีวิต

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 (6 ชม.)

วิทยากรประจำหลักสูตร

อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้บริหารองค์ธุรกิจ, ผู้บริหารองค์สาธารณะ  คอลัมนิสต์อิสระ  นักบริหารองค์กร อดีตเลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการทำแผนธุรกิจ

สถานที่อบรม

ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการ

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย               ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด    ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 •  การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
Please follow and like us:
SHARE