หลักการ/แนวคิด

ในโลกธุรกิจทุกการ การบริหารการเงินเป็นสิ่งที่เราพึงกระทำก่อนเป็นอย่างแรก วิธีเริ่มต้นที่ดีสำหรับการบริหารที่ไม่ใช่นักบัญชีและการเงินต้องเข้าใจ คือ การทำความเข้าใจผลประกอบการผ่านงบการเงิน เพื่อให้เราสามารถประเมินความเป็นไปได้ ของธุรกิจ ก่อนจะบังคับทิศทางของธุรกิจไปจนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารในทุกส่วนงานต้องมีความเข้าใจในแนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา และวางกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด

หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการเงินธุรกิจ สำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน การบัญชีโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านจะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำขึ้น ด้วยงบด้านการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการกำไรทางธุรกิจ

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายตีความ ตัวเลขในงบการเงิน เพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
 2. เพื่อสามารถวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนผลประกอบการของกิจการ
 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และมีแนวการวิเคราะห์ และปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจด้วยงบการเงิน

เนื้อหาการเรียนรู้

วันแรก

ส่วนที่1 กิจกรรมธุรกิจ

 • มิติแห่งการจัดการ
 • ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับภาระงานทางการเงิน
 • เข้าใจกระบวนการทำงานและบทบาทการบริหารการเงิน ในฐานะผู้บริหารทั่วไปที่ต้องตัดสินใจทางกลยุทธ์
 • เรียนรู้วัฏฏะจักรของทุนและการวางยุทธศาสตร์การบริหารการเงินทั้งระบบ (การบริหารสภาพคล่อง,การบริหารหนี้สิน และ การบริหารกองทุนสำรอง)
 • ความสัมพันธ์ของกิจกรรมทางธุรกิจ และการบริหารการเงินของกิจการ

ส่วนที่2 หลักการบัญชีและความสำคัญของข้อมูลในการบริหารองค์กร

 • เรียนรู้หลักการบัญชีและการเงินที่สำคัญ
 • ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน ประเด็นสำคัญที่นักบริหารควรทราบ
 • ประเภทของการบัญชี
 • ผู้ใช้ข้อมูลทางด้านการบัญชี
 • จุดอ่อนของบัญชีการเงิน
 • ประโยชน์ของบัญชีเพื่อการจัดการ
 • การเปรียบเทียบการบัญชีเพื่อการจัดการและการบัญชีการเงิน
 • ข้อมูลกับระดับการบริหาร

ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์และวิธีอ่านงบกระแสเงินสด งบกำไรขาดทุน และงบดุล

 • ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน
 • ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจ
 • แหล่งข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน
 • องค์ประกอบงบการเงิน ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่างๆ
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบกระแสเงินสด
 • การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจเพื่อรักษากำไรให้อยู่ในระดับสูง
 • เรียนรู้ต้นทุนผันแปร-ต้นทุนคงที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์การเงิน

ส่วนที่4 อัตราส่วนทางการเงินและการใช้งาน

 • เทคนิคในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
 • อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
 • อัตราส่วนวัดความสามารถในการทำกำไร
 • เทคนิคการดูงบการเงินที่ผิดปกติ
 • การสังเกตงบการเงินที่ผิดปกติ

 วันที่2

ส่วนที่ 5 ความเสี่ยงหรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน

 • กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 • หลักการวางแผนบริหารความเสี่ยงการเงิน และ เพื่อการสร้างข้อได้เปรียบทางการเงินและกีดกันคู่แข่ง

ส่วนที่6 การวิเคราะห์สถานะการเงินและสภาพคล่องของผู้ประมูลงาน

 • วิธีการประเมินธุรกิจ ก่อนการทำการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน
 • เกณฑ์และตัวชี้วัดสถานภาพทางการเงิน
 • การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
 • ข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงิน
 • CAMEL ANALYSIS model

ส่วนที่7 หลักการคิดค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา

 • แนวคิดเบื้องต้นมูลค่าเงินตามเวลา
 • มูลค่าอนาคตของ เงินก้อนเดียว และเงินงวด
 • มูลค่าปัจจุบันของ เงินก้อนเดียว และเงินงวด
 • การประยุกต์มูลค่าเงินตามเวลา

ส่วนที่8 หลักการทำงบประมาณโครงการและการบริหารงบประมาณ

 • วัตถุประสงค์ของแผนการปฎิบัติงาน (Action Plan Management) และการจัดทำงบประมาณ
 • โครงสร้างของ MPS (Management Action Plan)
 • การวางแผนงบประมาณสำหรับโครงการขนาดเล็ก (Small Scale Planning)
  • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนงานด้วย SCHEMES Model (Space, Cash, Helper, Equipment, Materials, Expertise, System)
 • การวางแผนงบประมาณสำหรับโครงการขนาดใหญ่ (Managing Big Project)
  • การสร้าง To do list หรือ Action Program
  • 3 ขั้นตอนการสร้าง To do list
  • การนำ To do list ไปใช้
 • ตัวชี้วัดใช้ประเมินแผนการใช้งบประมาณการปฎิบัติการเพื่อการบริหาร ( Financial Criteria for MAP Evaluation)

กิจกรรมและWorkshop

กิจกรรมที่1 Decision

Inspiring Workshop :  ฝึกการวิเคราะห์การบริหารเงินและสภาพคล่องจากงบแสดงฐานะทางการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางกลยุทธ์

Business Model :  Business Model ต่างๆที่ได้เรียน

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

       

Please follow and like us:
SHARE