หลักการ/แนวคิด

ในยุคปัจจุบันที่คู่แข่งสามารถมาจากทุกหนทุกแห่งบนโลก  การทำงานอย่างมียุทธศาสตร์กลายเป็นหัวใจสำคัญที่องค์กรต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพราะความสำเร็จไม่อาจเกิดขึ้นได้จากปราศจากการบริหารกลยุทธ์

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบเพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ เพิ่มทักษะ และ ลงมือปฏิบัติจริง มีการถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กรอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ในการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารปฏิบัติการเพื่อสร้างข้อได้เปรียบให้องค์กร
 • ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและมีวิธีการดึงศักยภาพของทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในมือออกมาใช้ประโยชน์สูงสุด
 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ

เนื้อหาการเรียนรู้

 •  Mutually Exclusive Collectively Exclusive Model(MECE)หลักการและวิธีมองสถานการณ์และภาพรวมธุรกิจ
 • เรียนรู้ 4MI Model (Man, Money, Material, Management& Intellectual) เพื่อประเมินทรัพยากรทางการบริหาร
 • เรียนรู้ FIVE FORCE Model  เพื่อประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลทางการบริหารและวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันจากภัยคุกกคามทางธุรกิจจากปัจจัยทางการแข่งขัน 5 ประการ
 • เรียนรู้ 4C Model (Customer Value, Cost to Customer, Convenience, Communication) เพื่อประเมินโอกาสทางการตลาดเพื่อการบริหาร
 • Business Life cycle, Product life cycle, Neighborhood life cycle  เรียนรู้ยุทธศาสตร์การบริหารตามวงรอบธุรกิจ,เข้าใจกระบวนการทำงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฏฏะจักรธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับ วัฏฏะจักรของธุรกิจอื่นๆ
 • Scarp & Build Model เรียนรู้หลักการคิดกลยุทธ์เชิงทำลายและสร้างสรรค์ พื้นฐานของการปฏิรูปองค์กรและการดำเนินธุรกิจเชิงรุก
 • PDCA และ PDS Model เรียนรู้วงจรการบริหาร และ วงจรการปรับปรุง เพื่อการออกแบบกระบวนการทำงานและการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 • QCD,S-QCD,P-QCD Framework  เรียนรู้ เพื่อการออกแบบกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน,การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 • 4C (Competitor,Company,Customer,Channel) เรียนรู้กลยุทธ์ เพื่อป้องกันการวางกลยุทธ์ที่ไม่ครอบคลุม

Business Framework (บางส่วนที่นำมาใช้ประกอบการบรรยาย)

 

Figure 1 MECE Model

 

Figure 2 Business life cycle

 

Figure 3 QCD Model

กิจกรรมและWorkshop

กิจกรรมที่1 Decision

Inspiring Workshop :  ฝึกการเขียน Action Plan (PDCA) เพื่อการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานให้ได้ตามแผนยุทธศาสตร์หลักของบริษัท

Business Model :  P-QCD Model, QCD และ Business Model ต่างๆที่ได้เรียน

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

       

Please follow and like us:
SHARE