Hand photo created by master1305 – www.freepik.com

หลักสูตร
ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement

 

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจขององค์กร คือสิ่งที่ผู้บริหารทุกองค์กรต้องการซึ่งก็จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดขึ้น แต่การที่แต่ละองค์กรจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนดังที่กล่าวมานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โชคร้ายที่ในปัจจุบันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพียงอย่างเดียวที่ทำแบบเดิมๆ ไปเรื่อยๆหรือทำแบบขอไปที อาจได้ผลลัพธ์แบบสวนทางเนื่องจากสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปช่วยยกระดับผลงานในแทบทุกกระบวนการเพื่อสรรค์สร้างสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “นวัตกรรม”

แต่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เรียกว่านวัตกรรมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หลายองค์กรทำไปด้วยความไม่รู้ลึก ไม่รู้จริง จึงทำไปแบบครึ่งๆกลางๆ ไม่สามารถหวังผลลัพธ์ได้ สำหรับการคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างนวัตกรรมถือเป็นทักษะสำคัญในยุคที่เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเร็ว ทักษะดังกล่าวจะช่วยพัฒนาบุคคลากรแต่ละหน่วยงานให้มีความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เหนือกว่าและแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งนั่นก็หมายถึงองค์กรนั้นๆต้องมีนวัตกรรมที่เหนือกว่านั่นเอง แต่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ หรืออาจกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์คือจุดเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดของนวัตกรรม ซึ่งหากปราศจากความคิดสร้างสรรค์แล้วนวัตกรรมที่เลิศหรูก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้

ดังนั้นการพัฒนากระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลากรภายในองค์กรจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนนวัตกรรมของแต่ละองค์กรให้เข้าใกล้ความจริง หลักสูตร “Creative & Innovative Thinking for Continuous Improvement –  ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นหลักสูตรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อ ใช้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ให้กับบุคลากรในองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำงานด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า บริการ หรือกระบวนการใหม่ๆ โดยเนื้อหาในหลักสูตรฯได้ออกแบบให้ตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจดังนี้

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

 เมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้ว…สิ่งที่ผู้อบรมจะได้คือ…

  1. เข้าใจแนวคิด หลักการ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2. ยกระดับทักษะการคิดสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือ และกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างมีตรรกะ (Logic Creativity)
  3. เข้าใจแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อการสร้างนวัตกรรมต่างๆ

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนรู้ :

  • โปรแกรมเรียนรู้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Activities Based Learning
  • สัดส่วน Activities : Lecture : Case Study & Practice : Coaching Assignment & Follow up เป็น 30:50:20:0
  • เพื่อประสิทธิผลของผู้เรียน จำกัดจำนวนผู้เรียนไว้ (Attendee per class) < 20 ท่าน
  • กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ (แต่เหมาะที่สุดคือกลุ่มงานด้านการพัฒนาธุรกิจ, สินค้า, บริการ หรือโครงการ หรือสิ่งแปลกใหม่)

เนื้อหาหลักสูตร

Time Learning Program
09.00 – 10.00 §  เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้

§  Thailand 4.0 ยุคแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรม

§  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม

§  ประเภทของนวัตกรรม

§  วัฏนวัตกรรม (Innovative Cycle)

§  “Customer Pain” เมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรม

 

10.00 – 10.15 พักเบรกชา-กาแฟ
10.15 – 12.00 §  Design Thinking เครื่องมือสร้างนวัตกรรม

§  Empathic Hearing ฟังให้ได้ศัพท์ จับโจทย์ให้มั่น

§  กำหนดโจทย์ (ปัญหา) ให้ชัดเจน ก่อนเกณฑ์ไอเดีย

§  เครื่องมือสำคัญในการรับและสังเคราะห์โจทย์

 

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 §  ปรากฏการณ์ของความคิดสร้างสรรค์ (Incident of Creativity)

§  เข้าใจกลไกการทำงานของสมองก่อนประลองไอเดีย

§  เทคนิคสั่งงานสมองให้ผลิตไอเดียสร้างสรรค์แบบสุดติ่ง

(Logic Creativity Tools)

o  เทคนิคทั่วไป (Basic Techniques)

o  เทคนิคชั้นสูง (Advance Techniques)

 

15.00 – 15.15 พักเบรกชา-กาแฟ
15.15 – 16.30 §  การประยุกต์ใช้งานในงานด้านต่างๆ

§  ผู้เรียนสรุป และประมวลความรู้จาก Activities, Practice และ Case Study

§  สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลากรทุกระดับ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวคิด หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม

 

อุปกรณ์ประกอบการสัมมนา:

Flip Chart, ปากกาเขียน White board

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด          ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ       เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                      วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

  • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
  • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 


ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตรฉบับเต็ม

>>> คลิ๊กที่นี่ <<<

Please follow and like us:
SHARE