หลักสูตร
การจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์
(Basic Action Plan Management)  


หลักการ/แนวคิด

เมื่อองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว กิจสำคัญถัดไปของหัวหน้าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) นั่นเอง แผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การได้ลงมือปฏิบัติตามที่กำหนดเพียงเท่านั้น แต่อยู่ที่การควบคุมและการนำแผนปฏิบัติการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างไร เพราะว่าถึงแม้เราได้มีการวางแผนงาน/โครงการไว้อย่างดีแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ทำตามแผนที่วางไว้ แผนงานนั้นๆก็ไม่มีความหมายอะไร

วัตถุประสงค์

 • ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด หลักการบริหารผลการปฎิบัติงาน สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
 • ทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหลักการ วิธีการบริหารผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางขององค์กร
 • ทำให้ผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

 

เนื้อหาการเรียนรู้

วันแรก

ส่วนที่1)  พื้นฐานการเขียนรายงาน ทำโครงการ

 • คุณค่าและความสำคัญของ “แผนปฏิบัติงาน”
 • SMART Goal Model คุณค่าและความสำคัญของการบรรลุ “เป้าหมายแผนปฏิบัติงาน”
 • แนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
 • เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 • วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  • ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานไว้ล่วงหน้า
  • เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
  • เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ส่วนที่2)  การบริหารจัดการโครงการ

 • หลักการวิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan Needs)
 • PDCA (Deming Circle) หลักการเขียน แผนปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิธีวางองค์ประกอบของการเขียนแผนปฏิบัติการ ตามหลัก PDCA
  • ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
  • กลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
  • วิธีการกำหนดจุดประสงค์เชิงปริมาณและคุณภาพ
  • การทำความเข้าใจเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความสำเร็จของแผนฯ
 • โครงสร้างของแผนปฏิบัติงานที่ดี
 1. ชื่อแผนปฏิบัติ
 2. ขั้นตอนหลัก
 3. ภารกิจย่อยและผู้รับผิดชอบ
 4. วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ
 5. ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์
 6. กำหนดวันเวลาสถานที่
 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 8. จุดวิกฤตที่สำคัญหรือข้อควรระวัง ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือภารกิจ
 9. แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติสำรอง
 10. งบประมาณ
 11. ผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษา

ส่วนที่3) การวางแผนการทำงาน,การบริหารจัดการด้านทรัพยากรและการจัดการค่าใช้จ่าย

 • หลักหารจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ
 • การนำ Gantt Chart และ CTP มาใช้การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า (Task Prioritization)
 • การบริหารจัดการทรัพยากรที่ต้องใช้ในแผนฯ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์
 • หลักการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีของแผนฯ

วันที่สอง

ส่วนที่4) ทักษะที่จำเป็นในการวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • เทคนิคการมอบหมายงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • เทคนิคการควบคุมแผนปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานที่ผิดไปจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
 • หลักการการและแผนการขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการทำงาน
 • 4M Model เทคนิคการค้นหาจุดอ่อนของแผนปฏิบัติงาน
 • บทบาทของผู้ตรวจสอบและควบคุมแผนปฏิบัติงาน
 • หลักการวิเคราะห์โอกาสความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ
 • เทคนิคการปรับปรุงแผน

หลักการและวิธีรายงานสรุปผลงานและการนำเสนอแผนงาน

กิจกรรมและWorkshop

Inspiring Workshop :  ฝึกการตั้งเป้าหมายในการทำงาน

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

 

Inspiring Workshop :  ฝึกการเขียน Action plan เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

 

Inspiring Workshop :  ฝึกการนำเสนอ Action plan ต่อหน้าที่ประชุม

Business Model :  Business Model ที่ได้เรียน

 

แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้

ทฤษฎี 50% : ปฏิบัติ 50%

 • บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
 • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
 • การเสวนาตีความ : ฝึกวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่และการฝึกประสบการณ์ (Adult Learning & Experiential Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้มุมมองหลักคิดผ่านกิจกรรมกลุ่ม และเดี่ยว การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 


ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตรฉบับเต็ม

>>> คลิ๊กที่นี่ <<<

 

Please follow and like us:
SHARE