การคิดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนขององค์กร
(Integrative Thinking)

หลักการและเหตุผล

บูรณาการ เป็นคำที่นิยมนำมาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความซับซ้อน และมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำต่างๆ อาทิ การวางแผนหรือการกำหนดยุทธศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คิดเชิงบูรณาการ เป็นการคิดบนฐานที่ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ข้อมูลเพียงด้านเดียวไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้องค์กรยั่งยืนได้ การเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆมากกว่าหนึ่งสิ่ง อย่างเป็นเหตุผลสัมพันธ์กัน คิดเชิงบูรณาการ จึงเป็นการคิดอีกมิติหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรที่มีข้อมูลมากและต้องเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจความหมายของการบูรณาการและการคิดเชิงบูรณาการ หลักคิดที่สำคัญของการคิดเชิงบูรณาการ การฝึกคิดเชิงบูรณาการ การนำไปใช้จริงในสถานการณ์ และตลอดจนการพัฒนาทักษะและลักษณะนิสัยของการเป็นนักคิดเชิงบูรณาการ ซึ่งการคิดเชิงบูรณาการจะช่วยขยายกรอบความคิดและมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้กว้างกว่าเดิม ทำให้เข้าใจภาพชัดเจนขึ้น เข้าใจเรื่องต่างๆได้ครบถ้วน ซึ่งทำให้แก้ปัญหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักสำคัญของการคิดเชิงบูรณาการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ศักยภาพการคิดของตนได้เต็มศักยภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ให้เกิดผลสูงสุดต่องาน
 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน
 • ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอองค์กร
 • พนักงานที่มีความสนใจหรือเกี่ยวข้องกับด้านนี้

เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)

 • ความหมายของ “การคิดเชิงบูรณาการ”
 • การเชื่อมโยง
 • การรวมกัน-การร่วมกัน
 • การเติมเต็ม การประสาน
 • การบูรณาการ : รูปธรรม vs นามธรรม

ตัวอย่างกรณีศึกษา การคิดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความเข้าใจ

 • สมองคิดบูรณาการหรือไม่…อย่างไร?
 • รู้จักสมองทั้งสองซีก(ซ้าย ขวา)
 • ความคิดบูรณาการของสมองมีความสำคัญ
 • ต่อการเรียนรู้
 • ต่อการคิดแก้ปัญหา
 • ต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
 • ปลุกสมองคิดบูรณาการ
 • เหตุใดจึงต้องคิดบูรณาการ

Work shop : รู้เท่าทันความคิดผ่านการทำงานของสมอง

 • เทคนิคการคิดเชิงบูรณาการ
 • สวมกรอบความคิด หลักคิดบูรณาการ
 • ฝึกคิดเชิงบูรณาการ=ฝึกการเชื่อมโยง
 • ใช้แก้ปัญหาอย่างไม่ก่อปัญหา
 • ใช้รวมความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

Work shop : ปัญหาจริงมาประยุกต์กับหลักการ

 • พัฒนาทัศนคติ และนิสัยนักคิดเชิงบูรณาการ
 • มองให้ครบ : มองกว้าง มองลึก และมองไกล
 • รักเรียนรู้ : สร้างนิสัยการเรียนรู้นอกสาขา(รู้อย่างสหวิทยาการ)
 • สลัดความเคยชิน ตื่นตัว
 • คิดแง่บวก ลบอคติ
 • มีจิตใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

   Workshop : การจำลองสถานการณ์ สร้างนักคิดเชิงบูรณาการขององค์กร

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน ( 6 ชม.)

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 50 : ปฏิบัติ 50

บรรยาย                                   ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด           ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ        เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                       วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

 


ดาวน์โหลดไฟล์หลักสูตรฉบับเต็ม

>>> คลิ๊กที่นี่ <<<

 

 

Please follow and like us:
SHARE