#การคิดและการสื่อสาร เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ที่สามารถคิดและสื่อสารได้ชัดเจนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
.
Mind Map คือ เครื่องมือในการช่วยคิดและจดบันทึก ใช้เพื่อถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นแผนภาพ (Visual Tools) แบบเป็นรัศมี โดยมีหัวข้อหลักหรือเรื่องที่สนใจเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วแตกประเด็นเป็นหัวข้อย่อยออกไปรอบ ๆโดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยงด้วย ภาพ สี และเส้น เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้นออกไปเรื่อย ๆ อย่างสอดคล้องกัน มีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่า Mind Mapping ส่วนในภาษาไทยมีคำเรียกหลายคำ เช่น มายแมพ, มายแมพปิ้ง, แผนผังความคิด, แผนที่ความคิด, แผนภาพความคิด หรือผังมโนทัศน์ความคิด เป็นต้น
.
เราสามารถแบ่งการใช้ Mind Map เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานได้หลากหลายด้านมาก ๆ ดังนี้
1. การใช้ Mind Map เพื่อตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต เช่น การเลือกสายการเรียนต่อ การเลือกที่ทำงาน
2. การใช้ Mind Map เพื่อช่วยในการจดบันทึก
3. การใช้ Mind Map เพื่อวางแผนการเงินในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้จ่ายเงินในหมวดต่าง ๆ การลงทุน เป็นต้น
4. การใช้ Mind Map เพื่อการตั้งเป้าหมายชีวิต เช่น การแต่งงาน
5. การใช้ Mind Map เพื่อการนำเสนอผลงาน เช่น ผลงานที่ผ่านมาของเรา ยกตัวอย่าง ด้านการถ่ายภาพ ด้านการสอน ด้านการอัดวิดีอ เป็นต้น
6. การทำเสนอผลงานจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เช่น บอกเล่าประสบการณ์การทำงานในหมวดของสายงานอาชีพที่ทำ เป็นต้น
7. การใช้ Mind Map สำหรับการประชุม เช่น การเสนอโครงการใหม่ การประชุมอัพเดตความคืบหน้าโครงการ
8. การใช้ Mind Map สําหรับการสอบ เช่น การเตรียมพร้อมก่อนการสอบ เป็นต้น
9. การใช้ Mind Map กับกิจกรรมเล่าเรื่องสำหรับครอบครัว เช่น แผนผังครอบครัวฝ่ายคุณแม่ หรือ ฝ่ายคุณพ่อ
.
เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยให้เราคิดอย่างเห็นภาพชัดเจน ถ่ายทอดความคิด เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล และนำไปสู่การสร้างความคิดใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรนแง่ของการคิดแก้ปัญหา และสื่อสารทำให้ช่วยพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ขอแนะนำ หลักสูตร : แผนผังความคิดและการคิดเป็นภาพเพื่อแก้ปัญหาและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Mind map and Visual Thinking: Problem Solving and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน) : https://kctathailand.com/highlight/courses/in-house-training/persuasion-negotiation-communication/หลักสูตร-แผนผังความคิด/
—————————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ : m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE