𝟭. 𝙅𝙤𝙗’𝙨 𝙊𝙗𝙟𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚
วิเคราะห์และทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน​(Job’s Objective) โดยพิจารณาจากคำบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description)และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
𝟮.​ 𝘿𝙚𝙛𝙞𝙣𝙚 𝙅𝙤𝙗’𝙨 𝙎𝙠𝙞𝙡𝙡 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙚
ระบุทักษะ(Skill)และทักษะย่อย(Sub-skill) ที่จำเป็นสาหรับตำแหน่งงาน พร้อมทั้งระบุระดับ(Level)ของทักษะและ
ทักษะย่อยที่เป็นมาตรฐานสำหรับตำแหน่งานนั้น
𝟯.​ 𝙎𝙠𝙞𝙡𝙡​ 𝘼𝙨𝙨𝙚𝙨𝙨𝙢𝙚𝙣𝙩
ดำเนินการประเมินระดับของทักษะและทักษะย่อยของบุคลากรแต่ละคนตามที่ระบุในรูปแบบทักษะของตำแหน่งงาน​(Job Skill​ Profile) ประกอบด้วยการประเมินตนเองและการประเมินโดยหัวหน้างาน​โดยจะมีการสอบเทียบ​ (calibration) ในขั้นสุดท้าย
𝟰.​ 𝘿𝙚𝙫𝙚𝙡𝙤𝙥𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙋𝙡𝙖𝙣
รูปแบบทักษะ (Skill​ Profile) ของบุคลากรแต่ละคนจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบทักษะมาตรฐาน​ (Standard Skill Profile) สำหรับตำแหน่งงาน เพื่อชี้ถึงโอกาสในการพัฒนา ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกนำไปจัดทำเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป
หลักสูตร Job Skill Profile Assessment ของสถาบัน KCT Academy ข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตร : https://kctathailand.com/…/JobSkill%20Profile…
📲 เรายินดีให้คำแนะนำค่ะ​ m.me/kcttraining
WALK IN WISDOM
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-0032125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE