ปฎิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจจุบันเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ซึ่งการจัดการความคิด การลำดับงาน การจัดหมวดหมู่ในการทำงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการคิดและการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในธุรกิจปัจจุบัน ผู้ที่สามารถคิดและสื่อสารได้ชัดเจนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Mindmap และ Visual Thinking คือกระบวนการที่จะช่วยให้เราคิดอย่างเห็นภาพชัดเจน ถ่ายทอดความคิด เห็นความเชื่อมโยงของเหตุและผล และนำไปสู่การสร้างความคิดใหม่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรนแง่ของการคิดแก้ปัญหา และสื่อสารทำให้ช่วยพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ในการใช้ MindMap เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตัวเอง ช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆได้อย่างมากมาย เช่น
1. ช่วยจัดระเบียบความคิด (Organize) : ทำให้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของเรื่องราวต่างๆชัดเจน ทำให้สรุปใจความสำคัญของเรื่องราวต่าง ๆได้ง่ายขึ้น
2. ช่วยในเรื่องการวางกลยุทธ์และการวางแผน (Strategic Planing) : ใช้ในการวางแผนชีวิตและการทำงาน ตั้งแต่เรื่องส่วนตัว การเรียน การทำงาน วางแผนทีมขาย การวางแผนองค์กร บริหารทีม ทรัพยากร การทำโครงการต่าง ๆ เป็นต้น
3. ระดมความคิด (Brainstorming) : สามารถระดมความคิดแบบกลุ่ม กระตุ้นความคิด ไอเดียใหม่ๆ สื่อสารความคิดเห็นร่วมกันอย่างเข้าใจ ชัดเจน เห็นภาพตรงกันและประหยัดเวลาในการแก้ปัญหา
4. ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creative) : ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ของสมองทั้ง 2 ซีก กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และเป็นอิสระ กล้าคิดกล้าลองสิ่งใหม่ๆ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเชิงความคิด
5. ช่วยในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) : ช่วยในการวิเคราะห์โดยการแยกองค์ประกอบ และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รอบคอบ เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น
.
ขอแนะนำ หลักสูตร : แผนผังความคิดและการคิดเป็นภาพเพื่อแก้ปัญหาและสื่อสารเชิงธุรกิจ (Mind map and Visual Thinking: Problem Solving and Communication for Business) (หลักสูตร 1 วัน) : https://kctathailand.com/courses/in-house-training/problem-solving-thinking-strategies/หลักสูตร-แผนผังความคิด/ โดย ผศ. ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ วิทยากร ที่ปรึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบัน KCT Academy
สนใจคอร์สเรียนหรือปรึกษา📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE