“โลกและประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปในสู่เศรษฐกิจดิจิทัล องค์กรถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปด้วย การเตรียมความพร้อมจึงกําหนดความสําเร็จในการบริหารงาน”
.
#หลักสูตร ผู้นําองค์กรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและการรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล (Leader Tool’s Kit : Reaching The next Level)
.
📌หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้จัดการ
• หัวหน้างานกําลังเตรียมขึ้นผู้จัดการ
• หัวหน้างาน
.
📌 ระยะเวลาในการอบรม
การอบรมใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจํานวน 5 วัน (09.00 น. – 16.00 น.)
.
📌 แนวทางการสอนและรูปแบบการเรียนรู้
ทฤษฎี 40% : ปฏิบัติ 60%
• บรรยาย : ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม
• กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด : ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”
• กิจกรรมเดี่ยว : ใช้ทฤษฎีและกิจกรรมทางจิตวิทยาทําให้ผู้เข้าอบรมได้
“ค้นพบตนเอง”
• ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ : เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” ยิ่งขึ้น
• การเสวนาตีความ : ฝากวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้
.
📌รูปแบบการจัดสัมมนา
Virtual Training ผ่าน Zoom Application
.
ข้อมูลเพิ่มเติมใหลักสูตร : https://kctathailand.com/highlight/courses/หลักสูตร-ผู้นำองค์กรแห่/
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Academy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE