“เราสร้างนักคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจเพื่อช่วยให้องค์กรของท่าน
อยู่รอดและเติบโตภายใต้ในอนาคตที่ไม่แน่นอน”
.
สิ่งที่คนทำงานในองค์กรยุคหน้าควรต้องปรับตัว และปรับอย่างรวดเร็วอีกด้วยเพื่อช่วยให้องค์กรอยู่รอดและเติบโต กระแสการพัฒนาบุคลากร อย่างเช่น Reskill-Upskill หรือ Digital Skill เป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการพัฒนาบุคคลากรอย่างมาก แต่สิ่งสำคัญอันดับแรกคือการสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถให้มีความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ “Business Creativity” เกิดขึ้น
.
จากประสบการณ์อันยาวนานของทีมวิทยากรและที่ปรึกษาของ KCT พบว่าการสร้าง Business Creativity เป็นสิ่งที่ท้าทายดังที่กล่าวข้างต้น ทีมงาน KCT ได้พัฒนากระบวนการสอน การทำ Workshop และโมเดลที่พัฒนาขึ้นมาเองอย่างมีหลักการและผลงานทางวิชาการ และข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงรองรับ
.
กับ หลักสูตร : “สร้างนักคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจสำหรับองค์กรยุคหน้า
เพื่อความอยู่รอดและเติบโต” (Develop Business Creativity for New Era Organization for Survival and Expansion) (หลักสูตร 2 วัน Online or Offline)
.
หลักสูตรนี้ เริ่มจากการกระตุ้น Mindset ของพนักงานในองค์กร ให้เกิดความคิดภาพรวมแบบเจ้าของธุรกิจ จากการวิเคราะห์ภาพรวม เป็นอันพื้นฐานของการพัฒนา Business Model ในชั้นถัดไปจากนั้นให้เห็นถึงความสำคัญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจนปัจจุบันและใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจที่หลากหลาย และความคิดเชิงอนาคต วิทยากรจะแสดงตัวอย่าง ถึงกรณีศึกษารูปแบบผ่านการบรรยาย สื่อและคลิปที่น่าสนใจ และการวิเคราะห์ใช้ KCT’s Pentagon Model เป็นแนวทางการวิเคราะห์ Model / Template และ Workshop ที่ทางสถาบันพัฒนาขึ้น
.
หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตร
สอบถามได้ที่ 📲m.me/kcttraining หรือ
โทร : 02-00302125, 085-939-1593
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
Please follow and like us:
SHARE