Course outline 

หลักสูตร:เทคนิคการสัมภาษณ์และการจ้างงานอย่างมืออาชีพ ในภาวะวิกฤต  

(หลักสูตรเชิงลึก) 

 (Recruiting & Rehiring during Crisis) 

 (2 วัน) 

วิทยากรประจำสถาบัน KCT 

ที่มาและความสำคัญของการฝึกอบรม 

ในยุคของการแข่งขัน การสรรหาและการสัมภาษณ์งานเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่งและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหาและการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ไม่เพียงแต่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับชั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ เพราะเป็นผู้ที่ตัดสินใจรับพนักงานในสังกัดโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะนำเสนอโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคที่สำคัญ มาส่งเสริมให้องค์กรมีความสามารถสร้างทีมขายที่สร้างผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิม 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการสรรหาและคัดเลือก ขั้นตอนและกระบวนการในการเตรียมตัวก่อนการสัมภาณ์ 
  การปฏิบัติโดยทั่วไปช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์  
 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหมวดของคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งานและสามารถแบ่งแยกประเภทของคำถามที่ใช้ใน
  การสัมภาษณ์งานได้ 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เป็นกรอบในการดำเนินการสัมภาษณ์งาน
  เช่น STAR Technique, SOAR Interview เป็นต้น 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างรูปแบบการใช้คำถามสัมภาษณ์งานที่เหมาะสมกับพนักงานในระดับต่างๆ เช่น เด็กจบใหม่
  ผู้มีประสบการณ์หัวหน้างานหรือผู้บริหารงานระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูง 
 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ สามารถตัดสินใจเลือกคนได้ถูก เหมาะสมและสอดคล้อง
  กับวัฒนธรรมองค์การ 

วิธีการ-จุดเน้น-และการติดตามผล 

ลักษณะของการอบรมเป็นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฟังมีพื้นฐานความรู้ และการมีส่วนร่วม  

หัวข้อการฝึกอบรม 

Day I การจ้างงานในภาวะวิกฤต (จำนวน 6 ชั่วโมง) 

คำอธิบายเนื้อหาวิชา 

 • รูปแบบการจ้างงานแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละเงื่อนไข ภายใต้สถานการณ์ Coronavirus Crisis 
 • กลยุทธ์การจ้างงานในภาวะวิกฤต 
 • กระบวนการคัดเลือกและการสรรหา 
 • การเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์ 
 • การปฏิบัติโดยทั่วไปในช่วงการสัมภาษณ์และหลังการสัมภาษณ์ 
 • หมวดคำถามในการสัมภาษณ์งานโดยทั่วไป 
 • ประเภทคำถามในการสัมภาษณ์งาน ได้แก่ Traditional Question, Situational Question, Behavioral Question 
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งานแบบต่างๆ เช่น STAR Technique, SOAR Interview, CAR Interview 

Workshop :    สร้างสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติโดย แสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

Day II เทคนิคการสัมภาษณ์  (จำนวน 6 ชั่วโมง) 

 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่จบใหม่ 
 • การประยุกต์ใช้โมเดล Management Skills ในการสัมภาษณ์งานผู้บริหารแต่ละระดับ 
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ หัวหน้างานและผู้จัดการระดับต้น 
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง 
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 
 • เทคนิคการสังเกตและการวิเคราะห์ผู้สมัคร 
 • การประยุกต์ใช้ 9 BOX Talent Model Matrix เครื่องมือในการหาคนเก่ง ควรจะรับคนแบบไหนเข้าทำงานดีนะ? 

Workshop :    ฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ สร้างสถานการณ์ ฝึกปฏิบัติโดย แสดงบทบาทสมมติ (Role Play)  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

พนักงานระดับปฏิบัติการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารในทุกๆสายงาย รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 30 คน 

(เพื่อประสิทธิภาพการเรียนที่เข้มข้นคนเรียนไม่ควรเกิน 30  35 คน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะองค์กร) 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม 

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 30 : ปฏิบัติ 70 

บรรยาย  ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม 

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดผู้เข้าอบรมได้เข้าไป มีส่วนร่วม 

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบเพื่อเห็น ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น 

การเสวนาตีความวิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้ 

 • การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที 
 • เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยายกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstormingการฝึกปฏิบัติการ (Work Shop)กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง 

 

Please follow and like us:
SHARE