👤 “ผู้นำที่ดี”… ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง?
1. #การคิดสร้างสรรค์เชิงระบบ (System Iinventive Thinking) ทำให้บุคลากรสามารถมองเห็นวิธีคิดและสามารถอธิบายพฤติกรรมความเป็นไปต่าง ๆ ถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณ์ต่าง ๆซึ่งมีความสัมพันธ์ ผูกโยงกันเป็นระบบ เป็นเครือข่ายด้วยสภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นวัฎจักรโดย นำมาบูรณาการเป็นความรู้ใหม่ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้อย่างมีประสิทธิผลสอดคล้องกับความเป็นไปในโลกแห่งความจริง
2. #แบบแผนความคิด (Mental Model) คือ ทำให้บุคคลากรตระหนักถึงกรอบแนวคิดของตนเอง รูปแบบความคิดความเชื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตน และพยายามพัฒนารูปแบบความคิดความเชื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
3. #การสร้างพลังแห่งตน (Shared Vision & Personal Mastery) คือ การส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะวิธีคิดเพื่อ พัฒนาภูมิปัญญาและศักยภาพของทีมงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองจนสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาได้อย่างเต็มที่ มีระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน มีความปรารถนาร่วมกันช่วยกันสร้างอนาคตของหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที่มุ่งไปสู่จุดเดียวกัน
แนะนำหลักสูตร ผู้นำความสำเร็จ (SLG WORKSHOP : Becoming a 21st Century Leader) : https://kctathailand.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1…/
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
www.kctathailand.com 📲 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่​ m.me/kcttraining
Please follow and like us:
SHARE