ความคิดใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตัวเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
.
ด้วยเหตุนี้ KCT จึงได้สร้างหลักสูตรขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นใน การบริหารองค์กร โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ การถ่ายทอดกรณีศึกษาในการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการนำแนวคิดในการใช้บริหารองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองเกี่ยวกับโอกาสให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
.
ด้วยหลักการ การคิดเชิงระบบ ( Systems Thinking ) ซึ่งหมายถึง การคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่มองภาพรวมอย่างเป็นระบบ มีส่วนประกอบย่อย ๆ โดยอาศัยการคิดในรูปแบบโดยทางตรงและโดยทางอ้อม การสร้างให้บุคลากรมีความสามารถในการคิดเชิงระบบจะทำให้เกิดผลดีห้าประการต่อองค์กร ได้แก่
.
1. การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Model)
3. การสร้างพลังแห่งตน (Personal Mastery)
4. การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
5. การเรียนรู้ร่วมเป็นทีม (Team Learning)
.
การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้ ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ข้อมูลเพิ่มเติม : https://kctathailand.com/courses/การคิดอย่างเป็นระบบ-เพื/
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
ปรึกษาด้านการอบรมฟรี 📲 ทักแชท​ m.me/kcttraining
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE