การพัฒนาพนักงานให้เป็น “นักคิด ” มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรในองค์กร
.
“ทักษะการคิด (Thinking skill)” คือ ความสามารถในการคิด จากกระบวนการทำงานของสมอง ต่อการตอบสนองในเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง จะประมวลจากประสบการณ์ การศึกษา สภาพแวดล้อม เป็นต้น
.
“นวัตกรรม (Innovation)” คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้อื่น
.
ดังนั้น “การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)” คือการคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น ไม่ว่าการตอบสนองลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่หรือบริการใหม่
.
เพราะในยุคนี้ ความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจและนวัตกรรม คือ Skill ที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการอยู่รอดและช่วยองค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าทางธุรกิจของบริษัทให้เติบโตด้วย แต่สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ “การสร้างบุคคลากรที่มีความสามารถให้มีความคิดสร้างสรรค์”
.
หากท่านต้องการปรึกษาด้านหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร
สอบถามได้ที่ 📲m.me/kcttraining หรือ
โทร : 02-00302125, 085-939-1593
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
Please follow and like us:
SHARE