#ความสำเร็จ” คือ การไปถึงเป้าหมายที่ดีและมีคุณค่าในจิตใจ ด้วยการวางแผนอย่างไตร่ตรอง เพื่อการชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่ขวางหน้า
.
ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายขององค์กร เป็น “หัวใจสำคัญ” ในการกำหนดทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไปอย่างชัดเจน ซึ่งเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทุกมิติ ไปสู่การมองเห็นโอกาสใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตขององค์กร
.
#เป้าหมายที่ดี ควรมีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้วยความละเอียด รอบคอบ วิเคราะห์ที่ คม ชัด ลึก จนสามารถกำหนดเป้าหมายขององค์กร ที่เป็น “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์” (Strategic Goal) ถือเป็นเป้าหมายหลักสำคัญที่จะใช้ในการสื่อสารอย่างทั่วถึง โดยแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร จะต้องนำมาพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของตน ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์หลักดังกล่าว
.
#แนะนำคอร์ส หลักสูตร : หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมายและการวางแผน (Goal Setting and Action Planning for Supervisor) : https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-หัวหน้างานกับก/
—————————————
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
ติดต่อ : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE