อาจารย์ บุญเริญ ชัยเพ็ชร

อาจารย์ บุญเริญ ชัยเพ็ชร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ มากว่า30ปี

นักวางแผนเชิงกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

 

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

การฝึกอบรม

 • ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
 • ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานฯ
 • ที่ปรึกษาการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจชุมชน (Service Provider) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษา Business Competitiveness Diagnosis (BCD)
 • ที่ปรึกษา การพัฒนาและเสริมความรู้(Brush up) โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมศ.
 • ISO 9001:2000 Internal Audit By Quality Alliance (Thailand) Cld.
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงาน โดย ศาลแรงงานกลาง
 • ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ โดย กรมแรงงาน
 • การจัดการงานบุคคลชั้นต้น –ชั้นสูง โดย กรมแรงงาน และ PMAT

 

การศึกษาดูงาน  :

 • จีน
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • อินเดีย และ
 • เวียดนาม

 

ปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2557 –ปัจจุบัน :  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด
 • พ.ศ. 2548 –ปัจจุบัน :  กรรมการ  บริษัท บูรพาคอนซัลแตนท์ แอนด์ ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด

:  วิทยากร/ที่ปรึกษาแผนพัฒนาธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา

:  ที่ปรึกษาด้าน HRM, HRD, OD  บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด

(ตัวแทนจำหน่าย  คอนโทรลส์วาวล์ จากประเทศเยอรมัน)

 • พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาด้าน HRM, HRD, OD  บริษัท ควิกคอร์นเนอร์ จำกัด  (ธุรกิจค้าปลีก)
 • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน :  ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานไทย  และวิทยากรประจำ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

 • พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน :  เจ้าของกิจการ หจก. ซุปเปอร์ แบตเตอรี่ (จำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ทุกชนิด)

 

ที่ปรึกษา และวิทยากรอิสระ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 

ประการณ์ทำงาน

 1. ประสบการณ์งานออกแบบ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านวางแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายทั้งธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า 20 ปี
 2. พ.ศ. 2550 – 2551 อาจารย์สอนพิเศษ  ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

และปีอื่น ๆ กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารื มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตนครราชสีมา และวิทยาเขตเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นต้น

 

 1. ประจำบริษัท/โรงงาน ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากร (ปี พ.ศ. 2524-2548)

พ.ศ.  2545 – 2548   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด

(ธุรกิจผลิตถุงพลาสติกส่งออกและจำหน่ายในประเทศ)

..  2545         ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บริษัท แคนเดิล เอ็มไพร์   จำกัด

(ธุรกิจผลิตเทียนหอมส่งออก)

.. 2544-2545      ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี  จำกัด

(ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้)

..  2531 – 2543  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม

กลุ่มบมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น และผลิตภัณฑ์เมลามีน)

.. 2531       หัวหน้าแผนกจ้างงาน  บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

(ธุรกิจผลิตชิ้นส่วน และต่อรถยนต์)

พ.ศ.  2524 2531   เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส  บริษัท สากลภัณฑ์ จำกัด

(ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องชั่ง สิ่งพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น)

 1. ที่ปรึกษา
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด บริหารจัดการ  และพัฒนาองค์กร

พ.ศ. 2554                        : บจก. ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ธุรกิจผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์)

ที่ปรึกษาด้าน HRM, HRD

: บมจ. ยานภัณฑ์ (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์) ที่ปรึกษาด้าน

จัดโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งงาน และ JD

: บจก. นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) (ธุรกิจเครื่องสำอาง อาหาร

เสริม  และ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ปรึกษาด้านจัดทำCompetency

พ.ศ. 2551                      บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน (ธุรกิจบริการซ่อมท่อส่งน้ำมันเครื่องบิน)

พ.ศ. 2550                            บจก.ทัชวัน (ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง)

บจก.ตระกูลทอง ลิ่สซิ่ง จำกัด (ธุรกิจลิ่สซิ่ง )

พ.ศ. 2549-2550             บจก.ทีบีเคเค (ประเทศไทย) (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

พ.ศ.  2548                           บจก. อินนิออส เอเชียติ๊ก เคมีภัณฑ์ (ธุรกิจผลิตสารเคมี)

พ.ศ.  2544 – 2549         บจก.ไดนาสตี้มิลเลียนแนร์ (ธุรกิจบริการ รปภ. และรักษาความสะอาด)

พ.ศ.  2537 – 2539        บจก.ไดอิจิอัลลอย (ประเทศไทย) (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

 

       4.2  ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม 5 ส.

พ.ศ. 2552-2553             บจก. แซมซั่น คอนโทรลส์ (ตัวแทนจำหน่าย  คอนโทรลส์วาวล์ จาก

ประเทศเยอรมัน)

พ.ศ. 2549-2550             บจก.บริสตอน-ไมเยอร์ส สควิบบ์ไทย(ธุรกิจผลิตนมผงและนมกล่อง)

พ.ศ.2545-2548                        บจก. คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด (ธุรกิจผลิตถุงพลาสติก)

พ.ศ.2544-2545             บจก. นิสเทิร์น อินดัสทรี (ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้)

พ.ศ.2543-2544                   บจก. ควิกคอร์นเนอร์ (ธุรกิจค้าปลีก)

พ.ศ.2539-2540                   บจก.ไดอิจิอัลลอย (ประเทศไทย)(ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

พ.ศ.2531 -2543                        กลุ่ม บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (ธุรกิจผลิตพลาสติก)

 

     4.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)

พ.ศ. 2554                     บมจ. ปตท.เคมิคอล (ธุรกิจผลิตโอเลฟินส์ (สารเอทิลีน และโพรทีลิน))

บจก. ที พี ที เอเชียกรุ๊ป (ธุรกิจบริการขนส่งทางบก และผลิตตู้คอนเทนเนอร์)

บจก. ไฟน์ พรินท์เทค (ธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์และฉลากสินค้า)

บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง (ธุรกิจค้าปลีก)

บมจ.ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี  สาขาตรัง (ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา (ยางแท่ง))

พ.ศ. 2553                            บจก. อีแอนด์เอช พรีซิชั่น(ประเทศไทย)  (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

บจก. ไฮเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก)

บจก. ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง (ธุรกิจผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า)

พ.ศ. 2552                            บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร สาขาแกลง (ธุรกิจอาหาร)

บมจ. กรุงไทยอุตสาหกรรม (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า)

บจก. สยามชูโย (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

พ.ศ. 2551                            บจก. สยามคาลโซนิค  (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

บจก. โตไคริคะ (ไทยแลนด์) (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

บจก. ตรังน้ำมันปาล์ม (ธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์ม)

บจก. บีเควู้ด พัทลุง (ธุรกิจผลิตไม้ยางพาราแปรรูป)

บจก. โอคายาม่า (ประเทศไทย) (ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์)

พ.ศ. 2550                     บจก แวลู เอ๊ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ (ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า)

บมจ. เท็กซ์ไทส์เพรสทีจ (ธุรกิจผลิตเสื้อผ้า)

บจก. แกรมเปี้ยน ฟูดส์ สยาม (ธุรกิจผลิตโรงฟักลูกไก่)

 

 ที่ปรึกษาด้านจัดทำแผนธุรกิจ  SMEs และวิสาหกิจชุมชน 

พ.ศ. 2548 – 2553           สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

พ.ศ. 2550                     บจก. พงษ์วรินการพิมพ์ (ธุรกิจสิ่งพิมพ์)

บจก. ชัยจินดา ซีฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล)

 

ความรู้ และความชำนาญ

– การกำหนด Vision, Mission, Strategy, Objective, Action plan

– การบริหารและจัดระบบงานทรัพยากรบุคคล      – การพัฒนาองค์กร

– การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล           – การจัดโครงสร้างองค์กร

– กฎหมายแรงงานและการดำเนินคดี                  – การจัดทำ Competency,  KPI

– การจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง/เงินเดือน                    – การจัดทำ JD

– กฎหมายแรงงาน                                             – การจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์

– การออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่    – กิจกรรมเพิ่มผลผลิต เช่น 5 ส., Safety

– การเขียนแผนธุรกิจ                                              – การวางแผนเชิงกลยุทธ์

– การสร้างวัฒนธรรมองค์กร                              – การจัดทำ Training Road Map

– การจัดทำและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม – การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan)

– วิทยากร/การให้คำปรึกษาด้าน HRM, HRD, OD, Cost.

– การเขียนคู่มือ เช่น งานบุคคล  ฝึกอบรม กฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ

 

หัวข้อที่สอน/บรรยาย

– การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                             – การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

–  การพัฒนาองค์กร                                                        – บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

–  การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน                          – การสอนงาน (OJT)

–  กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างาน-ผู้บริหาร                  – เทคนิคการเขียน Job Description

– การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน                       – 5’ ส. เพื่อเพิ่ม ผลผลิต

– EQ เพื่อสร้างสุขในการทำงาน                                         – บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บุคคล

– การเขียนโครงการและหลักสูตรฝึกอบรม                          – การจัดทำ Training Road Map

– การเขียนแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                               – การออกแบบประเมินผลยุคใหม่

– การมอบหมายงานและการสอนงาน                                           – การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

– การสร้างทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally                           – การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– การตั้งเป้าหมายและ การวางแผนงาน                              – เทคนิคการลดของเสีย

– เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน                       – Competency

– เทคนิคการสอบสวนและลงโทษทางวินัย                          – KPI.

– เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน                                                   – Balanced  Scorecard

– มนุษย์สัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน                                     – การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

– การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO)                                – ปัจฉิมนิเทศ (นักเรียน/ นักศึกษา)

– การตลาด                                                                                           – การวางแผนเชิงกลยุทธ์

– การค้าปลีก

 • บรรยายหัวข้ออื่นตามที่หน่วยงานกำหนด

 

 

 

 

 

ประสบการณ์สอน/วิทยากร/ที่ปรึกษา  (บางส่วน)

1.       บริษัท สากลภัณฑ์ จำกัด

2.       บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

3.       บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์

4.       บริษัท ไทยทอย จำกัด

5.       บริษัท ทาคาฮาชิ (ประเทศไทย) จำกัด

6.       บริษัท ควิกคอนเนอร์ จำกัด

7.       บริษัท นิสเทิร์น อินดัสทรี  จำกัด

8.       บริษัท แคนเดิล เอ็มไพร์   จำกัด

9.       บริษัท ไดอิจิอัลลอย (ประเทศไทย) จำกัด

10.    บริษัท ไดนาสตี้ มิลเลียนแนร์ จำกัด

11.    บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด

12.    บริษัท ตระกูลทอง ลิสซิ่ง จำกัด

13.    บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

14.    บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด

15.    บริษัท ไทย โซบิ โคเกอิ จำกัด

16.    บริษัท โดแนลสัน (ประเทศไทย) จำกัด

17.    บริษัท ไทยซีทเบลส์ จำกัด

18.    บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

19.    บริษัท ฟูจิซึ จำกัด

20.    บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

21.    Ineos Asiatic Chemical Co.,Ltd

22.    บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้พาร์ท จำกัด

23.    บริษัท ไทยชินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด

24.    บริษัท แวลู เอ๊ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ จำกัด

25.    บริษัท เท็กซ์ไทส์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

26.    บริษัท แกรมเปี้ยน ฟูดส์ สยาม จำกัด

27.    บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด

28.    บริษัท บริสตอล –ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด

29.    บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด

30.    บริษัท ทัชวัน จำกัด

31.    บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

32.    บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด

33.    บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด

34.    บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จำกัด

35.    บริษัท อิมเมจคอนซัลแทนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

36.    โรงแรมนิวเวิลด์ลอดจ์

37.    บริษัท สยามคาลโซนิค  จำกัด

38.    บริษัท โตไคริคะ (ไทยแลนด์)  จำกัด

39.    บริษัท  ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

40.    บริษัท บีเควู้ด พัทลุง จำกัด

41.    บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย)  จำกัด

 

42.    บมจ. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด

43.    บริษัท สยามชูโย จำกัด

44.    บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น(ประเทศไทย) จำกัด

45.     บริษัท ไฮเวย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

46.     บริษัท ไทยทราโฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

47.    บมจ. ปตท.เคมิคอล

48.     บริษัท ที พี ที เอเชียกรุ๊ป จำกัด

49.    บริษัท ไฟน์ พรินท์เทค จำกัด

50.    บมจ. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง

51.    บมจ.ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี  สาขาตรัง

52.    บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

53.    บริษัท ไชยเจริญการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด

54.    บริษัท นูสกีน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด

55.    บริษัท ฟิลไทย จำกัด

56.    บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

57.    บริษัท ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ จำกัด

58.    บริษัท ไพโอเนียร์การ์เมนท์ จำกัด

59.    บริษัท วี ไวด์ เซอร์วิส จำกัด

60.    หจก. ซี.เอส.ที.อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์)

61.    Bangkok Smile Dental Group

62.    บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

63.    บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด

64.    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (SIPA)

65.    สำนักงานคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

66.    การท่าเรือแหลมฉบัง

67.    กรมสวัสดิการและและคุ้มครองแรงงาน

68.    กรมจัดหางาน

69.    สภากาชาดไทย

70.    มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

71.    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

72.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชียงใหม่

73.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา

74.    มหาวิทยาลัยเทคโนสุรนารี

75.    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

76.    มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

77.    สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

78.    สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนอื่น

 

 

Please follow and like us: