พันตำรวจโท ดร. ธีรวุฒิ นิลเพ็ชร์

กลุ่มงานคณาจารย์ (สบ2) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การศึกษา

ปริญญาเอก

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2559

ปริญญาโท

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำเร็จ พ.ศ. 2547

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2557

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จ พ.ศ. 2557

ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ ๕๓

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำเร็จ พ.ศ. 2542

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จ พ.ศ. 2552

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37 โรงเรียนเตรียมทหาร

ปริญญานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก

พระมหากษัตริย์ไทยกับการใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ

เคยดำรงตำแหน่ง

– 1 กุมภาพันธ์ 2543 รองสารวัตร ประจำ รร.นรต.

– 1 พฤศจิกายน 2543 รองสารวัตร สันติบาล (กลุ่มงานดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง)

– 8 มกราคม  2544 ช่วยราชการ รองสารวัตร งาน 4 กองกำกับการ 1 กองตำรวจสันติบาล 2

(อารักขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญต่างประเทศ)

– 10 กรกฎาคม 2546 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม  สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ

– 15 กุมภาพันธ์ 2553 สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์

– 10 เมษายน 2555 สารวัตร ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลแสมดำ

– 15 พฤษภาคม 2559 สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2

– 7 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานคณาจารย์ (สบ2) คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพตำรวจตำรวจ

– ประกาศนียบัตร หลักสูตรกระโดดร่มชั้น 3 รุ่นที่ 167 ค่ายนเรศวร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

– ประกาศนียบัตร หลักสูตรต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบ(ตปส.) ค่ายศรียานนท์   อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

– ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลาง การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการข่าว

– ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Protective Operation Course ของ Counterterrorism Training Group

– ประกาศนียบัตร หลักสูตรการตรวจสอบหนังสือเดินทาง

– ประกาศนียบัตร หลักสูตร Criminal Intelligence Analysis Course

– ประกาศนียบัตร หลักสูตร Basic Executive Protection Course

– ประกาศนียบัตร หลักสูตร Counter Sabotage Training Course

– ประกาศนียบัตรการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทหารในการโดดร่ม

– ประกาศนียบัตร หลักสูตรกลางทบทวนสายงานป้องกันปราบปราม

– หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 91 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ

เกียรติประวัติ

– ประกาศนียบัตรบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย จำนวน 7 ครั้ง

– ประกาศนียบัตรข้าราชการตำรวจดีเด่นด้านการรักษาความปลอดภัยสำนักงานตำรวจสันติบาล

– ประกาศนียบัตร ผลการฝึกดีเด่นประเภทบุคคลอันดับที่ 3 หลักสูตรกลางทบทวนสายงานป้องกันปราบปราม

– ประกาศนียบัตรผลการปฏิบัติงานดีเด่น สน.แสมดำ

– ประกาศนียบัตรผลการปฏิบัติงานดีเด่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล 9

– รางวัลชมเชยข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร 2546-2547 ของสโมสรโรตารี่ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล

– ประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศการเขียนบทความ/เรียงความ เรื่อง  “ตำรวจที่ดี มีคุณภาพที่ประชาชนต้องการ” ลำดับที่ 1 ระดับรองสารวัตร จาก คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

– โล่รางวัลข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรดีเด่น ประจำปี 2549-2550 ของสโมสรโรตารี่ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลประสบการณ์ด้านการสอนและการบรรยายพิเศษ

– วิทยากรบรรยายงานป้องกันปราบปราม โครงการวิทยากร ครูแม่ไก่

– ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจและ การควบคุมฝูงชน

– วิทยากรบรรยาย โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด ของคณะกรรมการป้องกันปราบปราม    ยาเสพติด

– วิทยากรบรรยาย การให้ความรู้ยุทธวิธีแก่เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษธนบุรี

– วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เรื่องการเตรียมตัวก่อนพ้นโทษ

– ครูฝึกวิชาไอคิโด สมาคมไอคิโดแห่งประเทศไทย

– อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมวิทยา และวิชาอาเซียนศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1

– อาจารย์ผู้สอนวิชาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.42,๔๓) ปีงบประมาณ 2560,๒๕๖๑

– อาจารย์ผู้สอนวิชาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรับประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) ปีงบประมาณ 2561

– คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปะศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ศ.2559

ลงานวิชาการ

– การประเมินผลการผลิตนายร้อยตำรวจหญิง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (2560) พร้อมคณะ

– ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2558) เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ของ ร.ต.ท.พันธุ์ธัช แสนสุข

Please follow and like us: