ดร. จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ดร. จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ช

 

การศึกษา (Educational Background)

B.P.H – Public Health  Chiang Mai University

Faculty of  Medicine,B.P.H.(Public Health)

M.Ed – (Health Promotion) Chiang Mai University

Faculty of  Education, M.Ed.(Health Promotion)

Ph.D – (Population Education) Mahidol University

Faculty of  Social Sciences and Humanities

Ph.D.(Population Education) Studying Master degree of Business Administration Program in People Management and Organization Strategy (MBA – POS)

Panyapiwat Institute of Management  (year2018 – now)

 

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

– นักวิจัย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล

– รับราชการ (ลาออกจากราชการ)

 

ประวัติการเป็นวิทยากรภาครัฐ – ทางด้านบุคลากรสุขภาพ

-หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหารการพยาบาล(Chief Nursing Officer : CNO) ระดับประเทศ

-หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหารการพยาบาล(Chief Nursing Officer : CNO) ระดับเขตสุขภาพ ทั้ง  12 เขตสุขภาพ กรมอนามัย

-หลักสูตรการวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) เขตบริการสุขภาพที่ 4,เขตบริการสุขภาพที่ 5, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี,เครือข่ายมะเร็งเขตสุขภาพที่ 5,โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ฯลฯ

-หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพองค์กร  KM to Organization  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,กรมอนามัย,เขตสุขภาพที่ 12 ฯลฯ

-หลักสูตรการพัฒนา Facilitator Skills,Coaching,Learning Coach  ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

 

ประวัติการเป็นวิทยากรภาคเอกชน

-บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น

-บจก.คิงพาวเวอร์

-บจก.เนสท์เล่ (ไทย)

-เมกกะบางนา

-SCG

-ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร

-บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ

 

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม (เน้น Workshop)

 

ประเด็น : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader for Change) ในศตวรรษที่ 21

-หลักสูตรการโค้ชสำหรับหัวหน้างานเพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน

-หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ Facilitator เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร

-ประเด็น : การพัฒนาทักษะการคิดการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพสูง

-หลักสูตรกระบวนการออกแบบนวัตกรรม (Concept Thinking)

-หลักสูตรการคิดเชิงระบบ (System Thinking)

-หลักสูตรการคิดเชิงสร้างสรรค์ (การคิดเชิงนวัตกรรม)

 

ประเด็น : การพัฒนาทักษะวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน

-หลักสูตรการพัฒนาทักษะนักวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

-หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

-หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับองค์กร การพัฒนาทักษะวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research),การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research)

-ทักษะนักวิจัยที่จำเป็นได้แก่ ทักษะการปฏิบัติการวิจัย (ภาพรวม), ทักษะการสังเกต ,ทักษะการเขียน งานวิชาการและอื่นๆ ,ทักษะการสัมภาษณ์ ,ทักษะการถอดบทเรียน ,ทักษะการนำเสนอ เป็นต้น

 

ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพองค์กร ด้วย KM เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่Learning Organization (LO)

-หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

-การสร้างและพัฒนา PLC (Professional Learning  Community)

– การสร้างและพัฒนา CoPs (Community of Practices)

-การพัฒนาผู้นำการเรียนรู้ (Learning Coach or  Facilitator)

-หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยทักษะ KM

-* ทักษะ KM ที่จำเป็นได้แก่ ทักษะการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ทรงพลัง,ทักษะการเขียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ, ทักษะการถอดบทเรียนและ ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ เป็นต้น

 

ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กร อื่นๆ

-หลักสูตร OD (Organization Development) แบบสร้างสรรค์แนวใหม่

-การปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

– หลักสูตรการนำเสนออย่างมีพลังและมืออาชีพ (High Impact Presentation)

– หลักสูตรการออกแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรมนำเสนอ

– หลักสูตรการพัฒนาภาษากายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร

-หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ฯลฯ

Please follow and like us: